بخشی از کالاهای اموال تملیکی را به میانمار میدهیم

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

دلیری گفــت: فروش امــوال غیرمنقول در دولت دهم هــزارو ١٧3 میلیارد ریــال بود که میزان آن در دولت یازدهم به ســههزارو ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشــد ٢0٤درصدی همراه شد.امین دلیری، رئیس ســازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صبح روز گذشــته در یک نشســت خبری با اشاره به فروش اموال منقول از ســوی این ســازمان در دولت دهم گفــت: فروش امــوال منقــول در دولت دهم چهارهــزارو ٤٦٤ میلیــارد ریال بود که ایــن رقم در دولــت یازدهم به ٩هزارو ٤٨٥ میلیارد ریال رســید و با رشــد ١١٢درصدی همراه بــود.وی افزود: همچنین فــروش اموال غیرمنقول در دولــت دهم هزارو ١٧3 میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به سه هزارو ٥٦٦ میلیارد ریال رســید و با رشد ٢0٤درصدی همــراه شــد.دلیری مجموع فروش امــوال منقول و غیرمنقول در دولت دهــم را پنجهزارو ٦3٧ میلیارد ریــال و دولت یازدهــم را ١3هــزارو ٥١ میلیارد ریال اعلام کرد که با رشــد ١3١درصدی مواجه بوده است. دلیری در ادامه با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در دولت دهم گفت: در مجموع فروش کالاهای قاچاق 4٧.٨ درصد رشــد داشته و در بخش فروش کالاهای متروکه نیز با افزایش 33٢.4 درصدی مواجه بودیم. وی همچنین درباره اســترداد کالاها گفت: در بخش کالاهای اســتردادی در دولت دهم هزارو 63 میلیارد ریال فروش داشــتهایم که این رقم در دولت یازدهم به هفتهزارو ٧5٧ میلیارد ریال رسید که در مجموع 630 درصد رشــد را نشــان میدهد.معاون وزیر امور اقتصــاد و دارایــی همچنین درباره فــروش کالاهای اعــادهای در دولت دهم گفت: ١٩هــزارو 63 میلیارد ریــال مجموع فروش کالاهای اعــادهای بوده که این میــزان در دولــت یازدهم به 5٢هــزارو ٧0٢ میلیارد ریال رســیده است و با رشد ١٧6درصدی همراه بوده. همچنیــن در بخش فروش کالاهــای انهدامی 55٢ میلیــارد ریال در دولــت دهم و هــزارو 443 میلیارد ریــال در دولت یازدهم کالا منهدم شــده که با رشــد ١6٢ درصدی همراه بوده اســت.وی گفت: در ســال ٩5 نســبت به ســال ٩4 انهدام کالاها تا ٢35 درصد رشد داشته اســت.دلیری ادامه داد: سختگیری ما در بخش انهدام کالاها بیشــتر مربوط به کالاهای مضر اســت که ســلامتی مردم را به خطر میاندازد.وی با اشــاره به سامانه هوشــمند جامع گفت: در سال ٩4 موفق شدیم سامانه هوشمند غیرمنقول را اجرا کنیم و همه مزایدهها به صورت الکترونیکی برگزار شــود و سعی شــده در این مدت با کنترل از سوی این سامانه شفافسازیها صورت گیرد.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به رعایت شاخصهای کیفی در این سازمان خاطرنشــان کرد: اصلاح تشکیلات ساختاری دولت و رفتن به ســوی کوچکســازی و چابکسازی آن، سازمان امور تملیکی را به سمت تغییر و توسعه ســوق داد و از نیمه دوم ســال ٩5 اصلاح ســاختار تشکیلاتی کلید خورد و در ساختار جدید ١0 استانی که فاقد نمایندگی بودند؛ نظیر قزوین، البرز، قم، ســمنان، خراسان شمالی، چهارمحالوبختیاری، لرستان و... زیر پوشش ســازمان قرار گرفتند.وی ادامه داد: همچنین در ســامانه جدید گمرک بر خــط کالاها همه افرادی که اطلاعات نادرست میدهند، شناسایی میشوند و صدور حوالهها، پلمبها و کارتکسها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شــد. ضمن آنکه طراحی ســامانهای برای حراج الکترونیکی نیز در حال انجام است و سامانه هوشمند انبارها و مزایده الکترونیکی اموال نیز انجام میشــود. ضمن آنکه تاکنون چندین عرضه موفق در بورس کالا داشتهایم.

ارسالکمکهایبشردوستانهبهمیانمار

رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامــه داد: در بخش کالاهای ســازمان امور تملیکی درصددیم تــا کمکهای بشردوســتانهای به میانمار داشته باشیم.

20 دستگاه پورشه تعیین تکلیف شد

وی درباره خودروهای دپوشده در این سازمان گفت: وسایل نقلیه دپوشده در سازمان امور تملیکی ٩هزارو ٨٨٩ دســتگاه اســت که در میان آنها موتورسیکلت، دوچرخــه، قایق، جتاســکی و حتی کشــتی هم به چشــم میخورد.وی ادامه داد: دراینمیان ســههزارو ١0٧ دستگاه ســواری، ١5١ دستگاه وانت، ١45 دستگاه کامیونــت، هفــت دســتگاه اتوبــوس، ١٧ دســتگاه مینیبوس، ٩ دســتگاه تریلی، ٢٩ دستگاه ماشینآلات راهســازی بوده اســت و چهارهــزارو 3٩3 دســتگاه موتورسیکلت و هزارو 4٨4 دستگاه دوچرخه، مجموعه کالاهای متروکه و قاچاق در بخش وسایل نقلیه است. دلیری درباره خودروهای لوکس بــالای دوهزارو 500 سیســی گفت: در مجمــوع ١٨٢ دســتگاه خودروی بــالای دوهزارو 500 سیســی در این ســازمان وجود دارد که ٧6 دســتگاه خودروی متروکه و ٨4 دســتگاه خــودروی ضبطــی- قضائی و ٢٢ دســتگاه خودروی ضبطی- گمرکی بوده اســت.وی گفت: از ٢٨ دستگاه پورشــه متروکه ٢0 دســتگاه آن تاکنون تعیین تکلیف شده اســت.وی درباره امحای کالاهای مختلف گفت: در کشــور دو جبهه مختلف برای امحای کالاها وجود دارند. یکســری موافق هستند به دلیل نبود بهداشت و رعایتنکردن استاندارد درباره برخی از این کالاها؛ اما عــدهای دیگر به دلیل نیاز جامعه به این کالاها با امحا مخالفانــد؛ بههمیندلیل اکثر امحاهــا بدون حضور رســانهها صورت میگیرد؛ اما هرماهه امحا در بخش کالاهای مختلف در این سازمان انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.