صدور مجوز تعیین تکلیف سپردههای تا ۳ میلیون «افضلتوس»

Shargh - - اقتصاد -

بانک آینده، از صدور مجوز انتقال ســپردههای تا سقف سه میلیون تومان به حســابهای متناظر این بانک خبر داد. به گــزارش روابطعمومی، بانک آینده با صــدور اطلاعیــه جدیدی پیرامــون تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضلتوس اعلام کرد: پیرو اطلاعیههای قبلی ایــن بانک دربــاره ابلاغ بانک محتــرم مرکزی ج. ا. ایــران و مصوبه شــورای محترم پــول و اعتبار برای واگذاری مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبــار افضلتوس )درحال تصفیه( بــه بانک آینده؛ به این وسیله بهاطلاع ســپردهگذاران محترم تعاونی پیشگفتــه میرســاند که مجــوز لازم بــرای انتقال ســپردههای ســپردهگذاران دارای مانده تا سقف 30 میلیون ریال به حســابهای متناظر در بانک آینده از مرجع ذیصلاح صادر و بدینوسیله از سپردهگذاران محترم دعوت میشــود تا مطابــق برنامه زمانبندی به همراه اصل شناســنامه، اصــل کارت ملی و اصل دفترچه یــا گواهی ســپرده، به شــعب افتتاحکننده حســاب خود در تعاونی اعتبار افضلتوس )در حال تصفیه( مراجعه کنند. بدیهیاست برنامه زمانبندی برای سایر ســپردهگذاران محترم نیز متعاقبا و پس از کســب مجوزهــای لازم از مراجع ذیصــلاح، اعلام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.