«شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر» غیرمجازند

Shargh - - اقتصاد -

«شــرکت تعاونــی کشــاورزی توســعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر)عــج)» فاقد مجوز از بانک مرکزی هســتند، بر این اســاس هموطنان گرامی از ســپردهگذاری یا هرگونه همکاری ازجمله در اختیار قراردادن ملک به این مؤسســات خــودداری کنند. بــه گــزارش روابطعمومی بانک مرکزی، «شــرکت تعاونی کشــاورزی توســعه البرز» و «واحد اعتباری ولیعصر)عج)» در قالب واحدهای اعتباری وابســته به شرکتهای تعاون روستایی، اغلب در استانهای البــرز و تهران ضمن نقض قوانین و مقررات ذیربط و بــدون اخذ مجــوز از بانــک مرکزی بــه فعالیت اعتباری مبادرت میکنند که بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتــی و انتظامی اقدامهــای لازم را به منظور جلوگیری از گســترش فعالیت آنها به عمل آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.