9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سياست -

احمدینژاد: طرح تحول اقتصادی، بازمهندســی اقتصاد کشور است

کردان، رئیس هیئت ایرانی مذاکرهکننده با شرکت کرسنت: قرارداد کرسنت قطعا به نفع ایران نیست

متکی، وزیر خارجه: مذاکرات جلیلی و ســولانا تا رسیدن به نتایج مطلوب ادامه دارد

ملیسا فلمینگ، ســخنگوی رسمی آژانس انرژی اتمی: مواد هســتهای ایران تحــت نظارت کامل قرار دارد

حسینی، معاون بانک مرکزی: سود پایین تسهیلات برای عدهای رانت ایجاد کرده است

تمدن، مشــاور اقتصادی احمدینــژاد: دولت به دنبال حذف یکباره یارانهها و ایجاد شوک نیست

امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین: بیش از صد توافقنامه بین ایران و عراق به امضا رسیده است

احمدینژاد در دیدار اعضای بســیج مهندســین: طرح تحول اقتصادی، بازمهندســی اقتصاد کشــور است

الهام، ســخنگوی دولت: توهین به مراجع تقلید مذموم و محکوم است

واشنگتنتایمز: ایران در صفحه شطرنج خاورمیانه مهره وزیر را در دست دارد

شــمسالدین حســینی، وزیر اقتصاد خبــر داد: تصویــب حذف صفر پــول ملی در کارگــروه تحول اقتصادی

مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس: هجمههای اخیر در راســتای فرمان «اتمام مــدارا» با دولت نهم است

لطفالله فروزنده، ســخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اســلامی: برخی در پی ایجــاد فضای کاذب تبلیغاتی هستند

محســن بهاروند، کاردار ایــران در بوینسآیرس: افکار عمومی آرژانتین پشتیبان برنامه هستهای ایران

امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین: ایران تغییر رفتار آمریکا را پیگیری میکند

فرمانده نیروی زمینی ســپاه: دشمنی با آمریکا و اسرائیل برای ما یک نعمت است

روزنامه شیکاگوتریبیون: اشتباهات بوش موجب افزایش چشمگیر قدرت و نفوذ ایران در منطقه شده است

حسین ابراهیمی، عضو کمیســیون امنیت ملی: قانون انتخابات ریاستجمهوری باید اصلاح شود؛ اما بعد از انتخابات

شهابالدین صدر، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس: اظهارات مشایی نادرست بود؛ اما طرح سؤال از رئیسجمهور بعید است

موسویتبریزی، دبیرکل خانه احزاب: برخی طلاب برای تخریب خاتمی احساس وظیفه میکنند

عبدالله ناصری، عضو شــورای عالــی بنیاد باران: ناکارآمــدی دولــت، ذائقه سیاســی مــردم را تغییر میدهد

حسن بیادی، سخنگوی جمعیت آبادگران جوان: رعایت اخلاق سیاســی و اجتماعی اقتدار سیاسی را معنی میدهد

محســنیاژهای، وزیــر اطلاعات: پیگیــر تخلفات قرارداد کرنست هستیم

احمدینژاد: طرح تحــول اقتصادی در حقیقت بازمهندسی اقتصاد کشور است

علی کردان، وزیر کشور: با اصلاح قانون انتخابات موافقم

مصطفــی محمدنجــار، وزیــر دفــاع: رزمایش نیروهای مسلح با تجهیزات داخلی انجام میشود

محمدمهدی زاهــدی، وزیر علوم: علی کردان در هیئت علمی دانشگاه نبوده است

متکــی، وزیر خارجه: بســیاری از ابهامات آژانس رفع شده است

حمیدرضــا فولادگــر، عضــو کمیســیون صنایع مجلس: تســهیلات پنج میلیاردی، 50 درصد سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی است

حسینی، وزیر اقتصاد، خبر داد: بودجه سال آینده تحتتأثیر طرح تحول اقتصادی خواهد بود

علی لاریجانی، رئیس مجلــس، خبر داد: قوانین صداوســیما، مطبوعات و پایگاههای خبری اینترنتی اصلاح میشود

مظاهری، رئیسکل بانک مرکزی، خبر داد: ســود بانکهای خصوصی و دولتی یکسان میشود و نرخ سپردههای بانکی ۹ تا ۱۹ درصد تعیین شد

ملیســا فلمینگ، ســخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی: مواد هســتهای در ایران مفقود نشــده است

حسین قشقاوی، ســخنگوی وزارت خارجه: ایران همکاری خود با آژانس را ادامه میدهد

متکی، وزیر خارجه، در حکمی حسین شیخالاسلام را به قائممقامی وزارت امور خارجه منصوب کرد

محمدهــادی ایــازی، ســخنگوی شــهرداری تهران: چالش میان دولت و شهرداری اختلافنظر مدیریتی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.