راه شهید حججیها تداوم راه شهدای دفاع مقدس است

Shargh - - سياست -

ایسنا:

مسئول روابطعمومی کل سپاه، در یادواره 9۵۰ شــهید عملیات کربلای ۵ لشکر ویژه ۲۵ کربلا و سرداران و 33 شهید بیشهســر بابل، با بیان اینکه شهدا چشــم و چراغ ایران اســلامی هستند، گفت: «برگــزاری یــادواره شــهدا فرصت مغتنمــی برای پاسداشــت حماسهآفرینیهای شهدا و نیز بازخوانی رفتار دشمنان و وضعیت آنهاست».

ســردار رمضان شــریف، با اشــاره به تلاشهای دشــمنان برای بهانزواکشــیدن انقلاب اســلامی در مقاطــع مختلف، عنوان کرد: «قــدرت برتر الهی در کمک به اهداف انقلاب اســلامی، همــواره با مردم ایران همراه بوده است و این موهبت الهی، همچنان تداوم دارد و امروز ایران اسلامی به برکت خونهای پاک شهدای والامقام و مجاهدتهای رزمندگان، به الگویی الهامبخش برای انسانهای آزاده تبدیل شده است».

او با تأکید بر اینکه عزت و سربلندی ایران اسلامی در گرو پیروی از راه شهدا است، گفت: «جانفشانی و رشادتهای شهدا در دوران دفاع مقدس باعث شد دفاع مقتدرانه و عزتآفرینی را در جنگ هشتساله در برابر دنیای اســتکبار از خود بــه نمایش بگذارند و امروز بســیاری از آزادیخواهان بــا الگوبرداری از سیره و روش شهدای انقلاب اسلامی، در جبهههای مختلف حق علیه باطل پیروز هستند».

ســردار شــریف با یادآوری شکســتهای رژیم غاصب صهیونیســتی از حزبالله لبنان، عنوان کرد: «صهیونیستها که خود را شکستناپذیرترین ارتش دنیــا میدانســتند، در برابر حزبالله شکســتهای ســخت و مفتضحانــهای را پذیرا شــدند کــه دلیل برتری نیروهای مقاومت در برابر این رژیم اشــغالگر، الگوپذیری از ســیره و روش شهدای انقلاب اسلامی بود».

ســخنگوی ســپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به شــهادت شــهید حججی و تأثیری که این شــهادت مظلومانه بر افکار عمومی گذاشــت، گفــت: «در تصویری که از ســوی داعــش و ایادی آنها منتشــر شد، همه مشــاهده کردند که این شهید بزرگوار به ظاهر اسیر انسانی جاهل بود؛ اما در واقع اعتمادبهنفس و آرامش این شــهید بزرگوار، لرزه بر اندام داعشی ملعون افکنده بود».

او افــزود: «حججی و دیگر یاران شــهیدش، این آرامش را از فرهنگ عاشــورا و شهدای دوران دفاع مقدس به ارث بردند و آموختند که برای حفظ اسلام ناب محمــدی)ص(، باید با اطاعــت از ولایت فقیه زمان، از هستی خویش گذشت تا اسلام زنده بماند».

شــریف در ادامــه با تأکید بــر اینکه راه شــهید حججیها تداوم راه شــهدای دفاع مقدس اســت، گفت: «آرامشــی که در چهره شهید حججی وجود داشت، باعث تقویت روحیه علاقهمندان به فرهنگ اسلام ناب و تضعیف دشمنان شد».

او با بیان اینکه دشــمنان انقلاب اســلامی پس از شکســت در دوران دفــاع مقدس، تهاجم شــدید فرهنگی را برای بهانزواکشــیدن انقلاب اســلامی به کار گرفتند، عنوان کرد: «دشــمن بــا جنگ فرهنگی درصدد چالشآفرینی برای نظام خانواده بود؛ اما در این مسیر باطل نیز به اهداف خود دست نیافت و به تأســی از فرهنگ شهادت، این نقشــه شوم تا حدود زیادی خنثی شد». مســئول روابطعمومی کل سپاه در پایان با بیان اینکه شــهدا با خــدا معامله کردند، گفت: «ســعادت دنیا و آخرت ما در گرو الگوبرداری از فرهنگ ایثار و شهادت بوده و باید در تحقق آرمان شهدا، با تمام وجود تلاش کنیم».

مسئولیت خطیر نمایندگی ولی فقیه در هدایت افکار پاسداران

نماینده ولی فقیه در سپاه، روز گذشته در هفتمین جشنواره مالکاشتر، با بیان اینکه در مقطع حساس و پیچیدهای به ســر میبریم، گفت: «در شرایطی که پیروزیهــای روزافزون جبهه مقاومت و توســعه و گســترش گفتمان انقلاب اســلامی بیش از هر زمان دیگری رخ مینماید، دشــمن عمق استراتژیک ما را هدف قرار داده و درصدد واردکردن خدشه به اقتدار و عزت ایران اسلامی است».

به گــزارش ایرنــا، حجتالاســلام ســعیدی، پاســداری از انقــلاب اســلامی را امانتــی الهی و تکلیــف و رســالتی مهم برشــمرد و عنــوان کرد: «حــوزه نمایندگی ولی فقیه در ســپاه، مســئولیت خطیــری را در ارتقــای معنویــت، بصیــرت و نیز هدایت افکار پاسداران در حراست از دستاوردهای انقلاب، مصالح نظام و نیز پیــروی از فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بر عهده داشــته و بحمدالله تــا امروز در تحقق این مهم، در تعامل با مجموعه فرماندهی، توانســته دستاوردها و نتایج مطلوبی را رقم بزند».

او در ادامه ایســتادگی، شــجاعت و برخورداری از بصیــرت انقلابــی را راه مبارزه بــا زیادهخواهی و سلطهطلبی دشمنان توصیف و با برشماری بخشی از اقدامــات مجموعه نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در راستای ارتقای بصیرت و آگاهی پاسداران، گفت: «برخورداری از ۱۰ هزار صندلی آموزشی در مجموعه نمایندگــی و اعزام بیش از ۴۵ هــزار نفر از پایوران و خانوادههــای آنان بــه دورههــای بصیرتافزایی در شــهرهای مقدس مشهد و قم، بخشــی از اقدامات نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه در راســتای حفظ و ارتقای شاخصهای معنوی و بصیرتافزایی کارکنان و خانوادههای آنان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.