خطونشان کیم و ترامپ

Shargh - - جهان -

کیــم جونــگاون، رهبر کرهشــمالی، میگوید هدف نهایی پیونگیانگ دســتیابی به توازن قوا با آمریکاســت. به گزارش خبرگزاری «کسیانای» کرهشــمالی، کیم جونــگاون تأکید کرده اســت: هدف نهایی ما دســتیابی به تــوازن قوای واقعی با آمریکاســت تــا دیگر رهبــران آمریــکا جرئت نکنند از بهکارگیری گزینه نظامی حرف بزنند. این خبرگزاری همچنین عکسهایی از کیم جونگاون منتشــر کرده که در کنار ســایر مقامهای بلندپایه کرهشمالی در حال نظارت بر شلیک موشک است. طبــق این گــزارش، کیم جونــگاون اضافه کرده است توانایی و دقت موشک «هواسانگ ۱۲» تأیید شد. به گزارش رویترز، کرهشمالی در دوران رهبری کیــم جونــگاون با شــتابدادن بــه برنامههای موشکی و هستهای خود، درصدد است به قابلیت هدف قراردادن خاک آمریکا دست یابد.

این در حالی اســت که «هربرت مکمســتر»، مشــاور امنیت ملــی کاخ ســفید، روز جمعه در واکنش به آزمایش موشــکی اخیر کرهشــمالی، گفت از همه ظرفیتهــای دیپلماتیک برای حل این بحران اســتفاده شده اســت. او در کنفرانس خبری تأکید کرد: آنهایی که از فقدان گزینه نظامی صحبت میکننــد، )بدانند( گزینــه نظامی وجود دارد، هرچنــد این گزینهای نیســت که مــا آن را ترجیح بدهیم. مکمســتر بااینحال تصریح کرده بحران کرهشمالی یک «مســئله جهانی» است و همه اعضای جامعــه بینالمللی باید با اقدامات خود و با اجرای قطعنامههای شــورای امنیت به حل آن کمک کنند.

کرهشمالی روز جمعه برای دومین بار در کمتر از یک ماه موشــک دیگری را از فراز خاک ژاپن به ســوی آبهای اقیانوس آرام شلیک کرد. به گفته مقامات دولت ژاپن، این موشک از آسمان هوکایدو واقع در شمال عبور کرده و در حدود دوکیلومتری شرق ژاپن در اقیانوس آرام فرود آمده است.

براســاس گــزارش خبرگــزاری کرهشــمالی، پیونگیانــگ این موشــک را از مکانــی در حوالی «سونان» در حومه پیونگیانگ، به سوی اقیانوس آرام پرتاب کرد. تخمین زده میشــود این موشک حــدود ســههزارو 700 کیلومتر برفــراز هوکایدو، شمالیترین استان ژاپن، پرواز کرده باشد.

رسانه دولتی کرهشمالی میگوید این موشک، روی یک مســیر برنامهریزیشده بر فراز ژاپن پرواز کــرد و بهطور دقیــق به هدف خــود در آبهای اقیانوس آرام اصابت کرد. این رسانه از قول «کیم جونگاون» گفت اکنون موشک «هواسانگ-۱۲» قابل اســتفاده شــده و پرتابهای آزمایشی بیشتر بایــد مانند این پرتاب اخیر عملی باشــد تا نیروی هستهای کشور تقویت شود.

آمادگــی واشــنگتن بــرای پاســخ نظامی به کرهشمالی

درهمینحــال، رئیسجمهــور آمریــکا ضمــن محکومکردن آزمایش موشــکی اخیر کرهشــمالی، گفــت: گزینه ما بــرای مقابله با تهدید کرهشــمالی مؤثر و کوبنده خواهد بود. او در جمع پرسنل نیروی هوایی این کشــور با محکومکردن آزمایش موشکی اخیر کرهشــمالی، اظهار کــرد: گزینــه آمریکا برای مقابله با تهدید کرهشمالی مؤثر و شدید خواهد بود. ترامپ با تأکید بر اینکه واشنگتن آماده پاسخ نظامی به این اقدام اســت، گفت: گزینههای ما برای مقابله با این تهدید، مؤثر و کوبنده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.