انتقاد ترزا می از توییت ترامپ

Shargh - - جهان -

نخســتوزیر بریتانیــا پــس از توییت رئیسجمهوری آمریــکا درباره اینکه مقصران بمبگــذاری در متروی لندن تحتنظر پلیــس بودهاند، بــه انتقاد از او پرداخــت و گفــت: گمانهزنیها درباره تحقیقات هیچ کمکی نمیکند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمی پس از انفجار تروریســتی در خط متروی غرب لندن که باعث زخمیشــدن ۲9 نفر شــد، دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا در توییتی نوشــت: حمله دیگری در لندن از ســوی یک تروریســت بازنده صورت گرفت. آنها بیمار هستند و تحتنظارت پلیس اســکاتلندیارد. باید آنها را بیشتر تحت نظر قرار داد. ترزا می، نخســتوزیر بریتانیــا در واکنش به توییت ترامپ گفت: هرگز فکــر نمیکنم که چنین گمانهزنیهایی کمکی به حل مســئله مقابله با تروریســتها بهویــژه داعش کند. همچنیــن نیک تیموتی، رئیس دفتر سابق نخســتوزیر بریتانیا، با اشــاره به اظهارات ترامپ گفت: این صحبتها هیچ کمکی به ما نمیکند. صادقخان، شــهردار لندن، نیز تروریســم «زشت» را محکوم کرده و گفت: ما هرگز شکست نمیخوریم. او در فیسبوک خود نوشــت: شهر لندن با افراد بدبختی که تلاش میکنند با استفاده از اقدامات تروریستی به ما آسیب برسانند و مســیر زندگی ما را تخریب کنند بهشدت برخورد میکند. مردم لندن یکبار دیگر ثابت کردند نه تروریســم میتواند آنها را شکســت دهد و نه باعث ترس آنها شــود. جرمی کوربین، رهبــر حزب کارگر، نیز در توییتی با محکومیت شــدید این انفجار تروریســتی نوشت: فکر ما با افراد مجــروح این انفجار در متروی پارســونزگرین اســت. همزمان دولت بریتانیا سطح هشدار نسبت به تهدیدهایی را که متوجه امنیت ملی این کشــور اســت به وضعیت «بحرانی» افزایش داد. این بهاین معناست که دولت احتمال حمله قریبالوقوع دیگری را رد نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.