نامزدی دوباره در انتخابات

Shargh - - جهان -

منابع آگاه در کاخ کرملین میگویند که ولادیمیر پوتین در این دوره از انتخابات ریاســتجمهوری روســیه نیز شرکت میکند و نامزدی او برای این پست در دو مرحله انجام خواهد شد. بــه گــزارش ایســنا، روزنامــه «کامرســانت» بــه نقــل از «منبعی آگاه نزدیــک بــه کرملیــن» فــاش کــرد: طراحی و تدوین برنامههای تبلیغاتــی ولادیمیر پوتین برای انتخابات ریاستجمهوری ۲0۱۸ تقریبا به پایان رسیده است.

این روزنامه روســی آورده اســت: نامزدی پوتین برای دوره جدید ریاســتجمهوری در دو مرحله صورت خواهد گرفت که طبق برنامه کرملین، مرحله اول در ماه نوامبر انجام خواهد شد.

به نوشته کامرسانت در این مرحله پوتین علنا اعلام خواهد کرد که با نامزدیاش در انتخابات ریاستجمهوری موافق است.

قبل از آن نیز تعداد زیادی مراســم ویژه برای ســازماندهندگان و هم برای رئیسجمهور و دســتگاه اجرائــیاش در قالب تبلیغاتی و معرفی برنامهها برگزار خواهد شــد که از جمله آن میتوان به جشن روز وحدت ملی و همایش جامعه اشاره کرد.

در مرحلــه دوم ولادیمیــر پوتین بهعنوان نامزد مســتقل معرفی میشود تا بار دیگر در رأس قدرت سیاسی روسیه قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، در برنامه ازپیشتعیینشــده قرار است شرط لازم برای شــرکت در انتخابات ریاســتجمهوری در روســیه که جمعآوری امضا از حمایتکنندگان نامزد اســت در مدت بســیار کوتاهی از 7 تا ۱7 دسامبر انجام شود.

دور جدید انتخابات ریاستجمهوری روسیه در سال ۲0۱۸ میلادی برگــزار خواهد شــد و ولادیمیر پوتیــن رئیسجمهور کنونی روســیه همچنان بالاترین شانس را برای حضور مجدد در کاخ کرملین دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.