سفر به بیروت

Shargh - - جهان -

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در جریان سفری که احتمال میرود چندین روز طول بکشد، دو روز پیش، یعنی پنجشــنبه، وارد بیروت شد. به گزارش ایسنا، روزنامه لبنانی «النهار» نوشت، این سفر به میزبانی حزبالله لبنــان بوده و تحلیلگــران معتقدند مقتــدی صدر دیداری با سیدحســن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان خواهد داشت.

«النهار» گــزارش داد با توجه به اینکه مقتدی صدر از خانواده صدر و شــرفالدین است و ریشه این خانواده به لبنان بازمیگردد، رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه گذشته به شهرک «شحور» در شهر صور سفر کرده و دیدارهای خانوادگی داشته است.

ایــن روزنامه به نقــل از منابع آگاه خود گــزارش داده مقتدی صدر در ضیافت و میزبانی حزبالله لبنان حضور دارد و قرار است در این ســفر دیدارهای متعددی داشــته باشــد. ناظران معتقدند مقتدی صدر احتمالا با سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، نیز دیــدار خواهد کرد و موضوع این دیــدار روابط صدر با ایران و نزدیکشدن او به عربستان خواهد بود.

رهبــر جریان صــدر، اواخر ماه گذشــته میلادی به عربســتان ســعودی و در نیمه مــاه جاری میلادی نیز به امارات ســفر کرده بود. چندی پیش رسانهها به نقل از منابع آگاه نزدیک به «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق، اعلام کرده بودند او بهزودی سفری دورهای به برخی کشورهای اروپایی خواهد داشت.

هدف از سفر به کشورهای اروپایی نیز مشابه سفر به کشورهای عربی اســت و بر روی سیاســت باز با عراق، ترغیب شــرکتهای خارجی به ســرمایهگذاری در عراق، بازســازی مناطق متضرر در طول جنگ با تروریسم و حمایت از دولت متمرکز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.