بررسی طرح «گروه تماس درباره سوریه»

Shargh - - جهان -

اعضــای دائم شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد در هفته جاری نشســتی را برای بررســی طرح فرانسه درباره ســوریه بررسی خواهند کرد. به گزارش ایلنا به نقل از نووســتی، سفیر فرانسه در روسیه خبر داد روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و ایالات متحده آمریکا در نشستی در شورای امنیت، طرح فرانسه درباره تشــکیل «گروه تماس درباره سوریه» را بررسی خواهند کرد.

ســفیر فرانسه در روسیه خاطرنشــان کرد این دیدار، هفته جاری و مشــخصا برای بررسی طرح تشــکیل گروه تماس در ســوریه، برگــزار خواهد شد. این دیپلمات فرانســوی افزود: «ما معتقدیم موضــوع مهم این اســت که به مرحله سیاســی برای حلوفصل منازعه در ســوریه، منتقل شــد. اعضای دائــم شــورای امنیت ازجمله روســیه، در نشســت هفته جــاری در نیویــورک، موضوع تشــکیل گروه تماس و ویژگیهای آن را بررســی خواهند کرد». «امانوئل مکرون»، رئیسجمهوری فرانســه، پیشتر طرح تشــکیل گروه تماس برای حل بحران ســوریه را پیشنهاد داده بود. همچنین نیروهــای «ســوریه دموکراتیک» تحــت حمایت ائتلاف بینالمللــی آمریکا در بیانیهای ادعا کردند در معرض حملات جنگندههای روســی و سوری در شرق ســوریه قرار گرفتهاند. در این بیانیه آمده است: در ساعات اولیه صبح شنبه نیروهای ما در شرق فرات در معرض حمله جنگندههای روسی و نیروهای نظام سوریه قرار گرفتند و یگانهایمان را در منطقه «الصناعیه» واقع در شــمال دیرالزور هدف قرار دادند و در پی این حمله، هشــت نفر از نیروهایمان زخمی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.