ناآرامی در سنتلوییس آمریکا

Shargh - - جهان -

پس از آنکه دادگاهی در ایالت میســوری، افســر ســابق پلیس را به علت شــلیک و کشــتن یک مرد سیاهپوســت در ســال ۲0۱۱ مقصر نشناخت، صدها نفر بــه خیابانهای شــهر ســنتلوییس آمدند و با نزدیکشــدن به نیمههای شــب، این اعتراضها در لحظاتی با درگیری میان معترضان و مأموران پلیس همراه بوده اســت. به گزارش ایسنا، در زمان انتشار این خبر که حوالی نیمهشــب به وقت شرق آمریکا بود، هنوز خیابانهای مرکز شهر سنتلوییس متشنج گزارش شد و پلیس پس از آنکه معترضان با سنگ، شیشه خانه شهردار را شکستند، تلاش میکرد آنها را متفرق کند و در مواردی از گاز اشکآور استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.