تصمیم آلمان برای کاهش مناسبات اقتصادی با ترکیه

Shargh - - جهان -

صدراعظم آلمــان در یک گفتوگوی مطبوعاتی اظهــار کرد مصمم اســت برای آزادی شــهروندان آلمانــی از زندانهــای ترکیه، مناســبات اقتصادی کشــورش با ترکیــه را کاهــش دهد. آنــگلا مرکل، صدراعظــم آلمــان، در مصاحبــهای بــا روزنامــه آلمانیزبان «پاسائور نویه پرسه»، ضمن اعلام قصد خود مبنی بر بازنگری پروژههای اقتصادی مشــترک با ترکیه و کاهش روابط اقتصادی با این کشور، تأکید کرد باید مذاکره با دولت رجب طیب اردوغان را برای آزادی شهروندان آلمانی ادامه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.