هشدار قطر به شهروندانش درباره سفر به مصر

Shargh - - جهان -

در واکنش بــه اقدامات امنیتی مقامات قاهره در حق قطریها هنگام ورودشــان بــه مصر، دوحه به شــهروندانش برای سفر به این کشور هشدار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در بیانیه صادره از اداره امور کنسولگری وزارت خارجه قطر، آمده اســت: این هشدار به دلیل اتخاذ اقدامات امنیتــی از ســوی مقامات مصر در حق شــهروندان قطری هنگام ورودشان به مصر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.