آزادی خبرنگار فرانسوی دستگیرشده در ترکیه

Shargh - - جهان -

لوپ بورئو، خبرنگار فرانســوی کــه در تاریخ ۲6 جــولای هنگام ورود به خاک ترکیــه از دروازه هابور در مــرز عراق و ترکیه، به اتهــام کمک و خدمت به گروههای تروریســتی دستگیر شــده بود، روز جمعه پس از برگزاری نخســتین جلســه دادگاه خود، آزاد شد. شــعبه سوم دادگاه جرائم سنگین شهر شیرناک ترکیه، علاوه بر صدور حکم آزادی، حکم اخراج او از خاک ترکیه را نیز صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.