درخواست کاتالونیا براي مذاکره با دولت اسپانیا

Shargh - - جهان -

کارلس پوجدمــون، رهبر منطقــه کاتالونیا و آدا کولائو، شــهردار بارســلونا، در نامه خود به ماریانو راخوی، نخســتوزیر و فیلیپ ششم، پادشاه اسپانیا، نوشــتند خواســتار مذاکرات با دولت مرکزی هستند تا از بروز بحران سیاســی بر ســر برگزاری رفراندوم استقلال در منطقه کاتالونیا جلوگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.