افزایش بودجه نظامی اوکراین تا ۱۵ درصد

Shargh - - جهان -

نســبت هزینههــای نظامــی اوکراین بــه تولید ناخالص داخلی این کشور، بیشترین میزان را در میان کشورهای اروپایی دارد و افزایش هزینههای دفاعی این کشور در سال ۲0۱۸ نیز محتمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.