تأیید حکم حبس ابد محمد مرسی

Shargh - - جهان -

دادگاه فرجامخواهــی حکم حبــس ابد محمد مرسی به اتهام رهبری یک تشکیلات ممنوعه را تأیید کرد و در حکمی دیگر حبس ۱۵ساله به اتهام افشای اسناد ســری مربوط به امنیت ملی کشــور را که در رسانهها به جاسوسی با قطر معروف است، لغو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.