جنگ بیوقفه آمريكا با طالبان

Shargh - - جهان - ترجمه: محمدعلی عسگری

دونالد ترامــپ، رئیسجمهــور آمریکا، میگوید خروج ســریع نیروهای این کشــور از افغانســتان خلأیی را به وجــود میآورد که بــه تعبیر او تروریســتها از آن سوءاســتفاده خواهند کــرد. او در ســخنان اخیر خود به مناســبت اعلام اســتراتژی جدید آمریکا در افغانســتان یادآور شد که در اصل قصد داشته نیروهای آمریکایی را از افغانســتان خارج کند، اما در نهایت بهخاطر پرهیز از اشتباهاتی که در عراق مرتکب شدند تصمیم گرفت این نیروها بمانند و «برای پیروزی بجنگند». او اضافه کرد قصد دارد شیوه مبتنیبر تعیین یک زمانبندی بقا در افغانســتان را به شیوهای دیگر که مبتنیبر شرایط میدانی باشــد تغییر دهد و بنابراین موعــدی را برای خروج تعیین نمیکند. او درعینحال هشدار داد که این به معنای عدم داشتن یک زمانبندی برای بقای سربازان آمریکایی در افغانستان نیست. ترامپ افزود: «آمریکا با دولت افغانســتان مادام کــه ببیند متعهد بوده و پیشرفت میکند، همکاری خواهد کرد.»

جنبــش طالبان در واکنــش به اظهــارات رئیسجمهور آمریکا گفــت اگر ســربازان آمریکایی خارج نشــوند، افغانســتان به «گور دیگــری» برای ایالات متحده تبدیل خواهد شــد. جنبش مســلح و اســلامگرای طالبان تاکنون نشــان داده که یک قدرت ســتیزهجوی ســهمگین در افغانستان بوده و تهدیدی مهم برای دولت این کشور بهشمار میرود. طالبان همچنین ثبات پاکستان را تهدید میکند، زیرا بر مناطق وسیعی واقع در شمال غرب این کشور مسلط است. بارها این گروه به انجام انفجارهای انتحاری و حملات مشابه دیگر متهم شده است. به اعتقاد بســیاری از ناظران، صلح در افغانستان بدون گفتوگوی دولت کابل با طالبان به دست نخواهد آمد.

اشــرف غنی، رئیسجمهور افغانســتان، چندی پیش از طالبان خواســت به رونــد «گفتوگوهای صلــح» بپیوندنــد و این دعوت را «آخریــن فرصت» برای مشــارکت در روند سیاســی این کشــور تلقی کنند. تلاشهای ســابق بــرای گفتوگوهای صلح بین دولت افغانســتان و جنبش طالبان تاکنون به شکست انجامیده است، زیرا طالبــان هرگونه مذاکره پیش از خروج نیروهای بیگانه از کشــور را نمیپذیرد و آنها را نیرویی «اشغالگر» میداند. در افغانستان حدود ۱2هزار ســرباز آمریکایی در چارچوب نیروهــای ناتو حضور دارند. از نیمه آوریل گذشته «موســم بهار» حملات طالبان در افغانستان شدت گرفت.

طالبان کیست؟

جنبش طالبان اوایل دهه 60 قرن گذشــته بعد از عقبنشــینی نیروهای شوروی ســابق از افغانســتان در مناطق شمالی پاکستان به ظهور رســید، اما ســتاره بخت این گروه کــه رهبرانش از اقلیت پشــتونتبار هســتند در پاییز ســال ۱994 اوج گرفت. گفته میشود در ابتــدا طالبــان از بیــن مــدارس دینــی پاکســتان که از ســوی عربستانسعودی تأمین مالی میشد و شیوهای مذهبی و محافظهکار داشــت ظهور کرد. طالبان که در مناطق پشتوننشــین پاکســتان و افغانستان حضور داشتند، گفتند اگر به قدرت برسند، صلح و امنیت برقرار کرده و قوانین شــریعت را اجرا خواهند کرد. در هر دو کشور، طالبان خواســتار مجازات طبق موازین شــرعی بوده و مجرمان را به صورت علنی اعدام میکنند. اعدامشــدگان کســانی هستند که معمولا مرتکب قتل یا زنا شدهاند. طبق این سنت، دست دزدان هم قطع میشــود. حرکت طالبان به مردان میگوید ریش بگذارند و از زنان میخواهد نقاب بپوشــند. طالبان مردم را از مشاهده تلویزیون و گوشدادن به موســیقی یا رفتن به سینما بازمیدارد و به دختران بالای ۱0 سال اجازه رفتن به مدرسه را نمیدهد.

پاکســتان بارها رد کرده که عامل بهوجودآورنده طالبان باشــد، اما در این تردید نیســت افغانهایی که در وهله نخست به صفوف طالبان پیوســتند کسانی بودند که در مدارس دینی پاکستان آموزش دیده بودند. پاکســتان همچنین یکی از سه کشوری بود که در نیمه دهه 90 تا ســال 200۱ در کنار عربستانســعودی و امارات تشــکیل حکومت طالبان را به رسمیت شــناخت. پاکستان همچنین آخرین دولتی بود که روابط دیپلماتیک خود با طالبان را قطع کرد.

فرماندهان

رهبری طالبــان را ابتدا ملاعمر برعهده گرفــت؛ فردی روحانی که یکی از چشــمانش را در جنگ با شــوروی در دهه 80 از دست داده بود. در آگوســت 20۱۵ طالبان اعلام کرد به مدت دو سال خبر درگذشــت ملا عمر را کتمان کرده اســت. در ســپتامبر همان سال طالبان اعــلام کرد ملامنصور را بهعنوان جانشــین ملاعمر برگزیده است. ملامنصور برای مدتی طولانی معاون ملاعمر بود. او سرانجام در حمله هواپیماهای بدونسرنشین آمریکا در می سال 20۱6 کشته شــد و معاون او، هیبتالله آخوندزاده کــه او نیز یک روحانی تندرو است، جانشین او شد. دستکم ســه نفر از رهبران بلندپایه طالبان پاکســتان، از جمله ملانظیر و ولی الرحمان نیــز در جریان حملات هواپیماهای بدونسرنشــین آمریکایی کشته شــدهاند. نوامبر سال 20۱3 نیز گزارشهایی درباره کشتهشــدن حکیمالله محســود، رهبر طالبان در پاکســتان، در پی یک حمله هوایی منتشــر شــد. یکی از حملات طالبان که بیشترین انتقاد بینالمللی را بههمراه داشت، در اکتبــر 20۱2 رخ داد و گروهی از اعضــای این حرکت به منزل ملاله یوسفزی، دانشآموزی در شهرک منگورا، حمله کردند.

پناهدادن به القاعده

در پــی حمــلات ۱۱ ســپتامبر 200۱ به مرکز تجــارت جهانی در آمریکا، جنبش طالبان در افغانستان در کانون توجهات جهانی قرار گرفت. این جنبش متهم به آن شــد که به اسامه بنلادن، رهبر گروه القاعده و اعضای این تشــکیلات که متهم به دستداشــتن در این حمــلات بودند پناه داده اســت. بعد از یک مــدت کوتاه از حملات یادشده، حمله ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، دولت طالبان را در افغانســتان سرنگون کرد، اما نتوانست ملاعمر، رهبر این جنبش، را دستگیر کند. در ســالهای گذشته دوباره طالبان جان گرفته و تا آنجا پیش رفته که به بزرگترین قدرت در پاکستان تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.