پیروزي نظامي اسد

Shargh - - جهان -

روزنامــه لسآنجلستایمــز در گزارشــی با عنوان «شاید سوریه ویرانه باشــد، اما به نظر میرســد بشار اسد بهلحــاظ نظامــی پیروز جنگ شــده باشد»، نوشــت: درحالحاضر، توافق دیپلماتیک روبهرشــدی وجــود دارد مبنیبر اینکه اســد، چشمپزشــک ۵۱ ســاله که رهبری ســوریه را ۱۷ ســال پیــش، از پدر خود بــه ارث برد، تقریبا و بهطورقطــع بــر تلاشهــا با هدف کنارگذاشــتن خــودش، از نظر نظامی پیروز شــده و مخالفانش باید شــرایط لازم را برای کنارآمدن با بقای سیاسی او همزمان بــا اینکه بــرای یک دوره جدید طرحریزی میکنند، ایجاد کنند.

ناظــران دیرینه این جنگ معتقدند این جنــگ چندجانبه که در اواســط هفتمینسال مرگبار خود است، تا پایان راه فاصلــه بســیاری دارد، اما تحکیم کنترل اسد در بخشهای کلیدی کشور و ادامه کمکهای اساســی از ســوی متحدانش شامل روسیه و ایران باعث شــده کار برای شورشیانی که زمانی از حمایت آمریکا بــرای عزل او از قدرت برخوردار بودند، غیرممکن شود.

رابرت فورد، ســفیر ســابق ایالات متحده در دمشق که شــاهد روزهای ابتدایــی اعتراضــات بــوده، میگوید: دولت بشــار اســد بهلحاظ نظامی در جنگ پیروز شــده است. من نمیتوانم چشــماندازی را متصور باشــم که در آن اپوزیسیون سوریه بتواند او را وادار کنــد تــا در مذاکره صلــح امتیازهای چشمگیری بدهد.

دولت هنوز به طور کامل امنیت در مناطق اطراف پایتخت را تأمین نکرده و مبــارزه هنوز در بخشهای شــرق ســوریه و نیز اســتان ادلب در شمال غــرب ادامــه دارد. بااینحــال، حتی محکمترین دشــمنان بینالمللی اسد هم ادامــه حکومت او را امری حتمی میداننــد و از شورشــیانی که علیه او بهصف شدهاند، میخواهند که همین کار را انجام دهنــد. اصلیترین عامل بقای رهبر ســوریه، نبــرد متحدان او، مســکو و تهران، اســت که هردو آنها شــدیدا روی نگهداشــتن او در قدرت متمرکز هستند.

درهمینحــال، دولــت اســد اعتمادبهنفس خــود را به روشهای خــرد و کلان نشــان میدهــد. اوایل همیــن مــاه، نمایشــگاه بینالمللی دمشــق کــه زمانــی محــل نمایش دســتاوردهای اقتصادی و فناوری بود و سرمایهگذارانی از سراسر جهان عرب و فراتــر از آن را جــذب میکرد، برای اولینبــار از زمان آغــاز جنگ داخلی برگزار شد. فارس کرتالی، مدیر برگزاری این نمایشــگاه، در تماســی تلفنی از دمشــق میگوید: این نمایشگاه راهی برای اعلام پیروزی در سوریه بود.

درهمینحال کســانی کــه امیدوار بودنــد اســد را بیــرون کنند، شــاهد اجرای یک سیســتم سیاسی «عملگرا و واقعی» در میان کشــورهایی هستند کــه مخالفان پیشتر آنهــا را بهعنوان پشتیبان تشــخیص داده بودند. ابوزید، سخنگوی مخالفان ســوریه، میگوید فرانسه و سایر قدرتهای اروپایی بیشتر علاقهمند هســتند تا جریان پناهندگان ســوری را مدیریت کنند و کشــور را به اندازه کافی برای برگرداندن بســیاری از کســانی که درحالحاضــر در اروپا هستند، امن کنند. او و دیگر چهرههای مخالف، از دولتهــای اوباما و ترامپ انتقاد کرده و میگویند ایالات متحده با تمرکز روی مقابله با داعش و القاعده، با نبرد گســتردهتر با روســیه مخالفت کرده است. گرچه ترامپ در ماه آوریل پس از انتشــار گزارشــی مبنیبر وقوع حمله شیمیایی در سوریه دستور داد تا یک حمله هوایی در سوریه انجام شود، اما همچنین بهوضوح از درخواســت برای کنارهگیری اســد خــودداری کرد. ابوزید گفت: جدا از تمایل برای مبارزه با گروههای تروریستی، اوضاع بهگونهای اســت که انــگار آمریــکا اهمیتی به موضوع نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.