اسرائیل « مذاکریارهضالبمال»، رکاییوزیرفل مخارذجاهکسرطیهن:را میخواهد

Shargh - - جهان -

ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت خودگردان فلســطین، نسبت به تلاشهای آمریکا و احیای روند صلح خوشبین نیســت. او درعینحــال میگوید فرصــت جدیدی برای همکاری با دولت آمریکا به وجود آمده اســت و باید از آن اســتفاده کرد. به اعتقاد او صلح تنها زمانی اتفاق میافتد که راهحل دو دولت پذیرفته شده و به روند شهرکسازیها پایان داده شود. او میگوید اسرائیل بهشدت تلاش میکند برنامههای جدیــد آمریکا را برهم زده و نگذارد گفتوگوها از سرگرفته شود. او همچنین حوادث اخیر در بیتالمقدس را شــروعی برای پایان اشغالگری اســرائیل میداند. متن مصاحبه او را با روزنامه البیان امارات میخوانید:

هیئتی از ســوی دولت آمریکا از منطقه دیدار کرد. به نظر شــما این تلاشها میتواند راه را برای یک صلح واقعی باز کند؟

بدون ترديد هدف از اين تلاشها ازســرگيری مذاکرات فلســطين و اســرائيل اســت. دولت جديد آمريــکا هنوز فرصتهايی برای احيای اين مذاکرات دارد. به شرط اينکه بتواند اعتماد طرفين را به دســت آورد. اين اعتماد فقط از طريق پذيرش راهحل دو دولت و توقف شهرکســازیهای استعماری حاصل میشود. اينجاست که آمريکا بايد موضع روشــنی داشته باشد. برای اينکه در اين راه موفق شود بايد در مقابل اقدامات اسرائيل بايستد. آمريکا برای اينکه موفق شــود تا به گفته ترامپ در سفری که به خاورميانه داشت به آن «معامله بزرگ» دســت يابد، بايد اهداف مشخصی داشته باشــد. ما میدانيم که اسرائيلیها با اين کار موافق نيســتند و دائم در اين کار اخلال ايجاد میکنند. اســرائيل پيوســته ســعی میکند وضعيت ميدانی را متشنج کند تا تلاشهــای آمريکا برای صلح به شکســت بينجامد چون اسرائيل میخواهد مذاکرات بدون نتايج باقی بماند. يعنی فقط مذاکره برای مذاکره باشد.

شما یکبار گفتید اســرائیل میخواهد راهحلهای خودش را تحمیل کند. این راهحلها چیست؟

گروههای راســت حاکم بر اســرائيل به صورتی واضح دنبال يهودیکردن بيتالمقدس هستند. آنها میخواهند عمليات ســرکوب و آشــوب را دامن بزنند تــا به صورتی يکجانبــه بتواننــد قضايــا را در آنجا به نفــع خود ختم کنند. اســرائيل پيوسته ســعی میکند منطقه را به آشوب بکشاند. از طريق ايجاد واقعيتهای جديد بر بيتالمقدس اشغالی و حمايت از شهرکسازیها، سعی میکند فضايی مغشوش را به وجود آورد تا نمايندگان دولت آمريکا همان سياستهای اسرائيل را بپذيرند.

شما در برابر اینگونه اقدامات اسرائیل چه میکنید یا برنامه و واکنشتان به اینها چیست؟

رهبری فلسطين در برابر اقدامات تحريکآميز اسرائيل يک سياســت روشــنی دارد و طبق شــرايط آن را اعلام و اجرا میکند. وقتی حوادث داشــت بهشدت وخيم میشد مــا موضوع را به کميته پيگيری رونــد صلح اعراب اطلاع داديــم. بــه آنها گفتيم شــرايط چگونه اســت و ما با چه چالشهايی مواجه شــدهايم. در آينده نيز ما قصد داريم بر حمايتهای بيشتر بينالمللی از ملت فلسطين تمرکز کنيم. هرچه تجاوزات اســرائيل بيشتر شــود ما بيشتر به سمت مجامع بينالمللــی میرويم. با اصرار تلاش میکنيم تا ما را به صورت يک عضو کامل در ســازمان ملل به رسميت بشناســند. چون اين ما را قدرتمندتــر میکند و به ما اجازه میدهد بهتر نهادهای دولتمان را سامان دهيم.

موضع کشــورهای عرب را در حمایت از مســئله فلسطین چگونه میبینید؟

با وجــود تغييرات شــتابزدهای که منطقــه ما با آن مواجه است، مســئله فلسطين همواره جزء مسائل اصلی دوســتان عرب ما بوده اســت. ما از اين بابت خوشحاليم و تلاش میکنيــم با همه دولتهای عرب رابطه حســنه داشته باشيم؛ به ويژه در رابطه با موضوع قدس و تجاوزات حقوقی و تاريخــیای که به اين مکان مقدس میشــود. حمايت دولتهای عــرب موجب تقويت پايــداری مردم ساکن بيتالمقدس میشــود. ما سعی میکنيم مواضع سياسی اعراب در طرفداری از حقوق فلسطينیها را ترجمه کنيم و راهکارهای مناســبی را پيشنهاد دهيم تا به صورت گامهايی عملی درآيد و بتواند منجر به پايداری بيشتر ملت فلســطين و مقابله با اقدامات اشــغالگران شود. اسرائيل با يهودیســازی بيتالمقدس در اصل مســجدالاقصی را هــدف گرفته اســت و میخواهد آن را بــه لحاظ زمانی و مکانی تقسيم کند. مقابله با سياستهای اسرائيل نيازمند حمايتهای مسلمانان از ملت فلسطين است. مسلمانان و اعراب بايد نسبت به يهودیسازی بيتالمقدس حساسيت بيشتری داشته باشند. ما تلاش میکنيم با همه کشورهای عرب و مســلمان ارتباط خوب و سازندهای داشته باشيم و اين روابط را تا بالاترين سطوح تقويت کنيم.

شما اشــاره کردید اسرائیل همینطور سعی میکند تنشها را بیشتر کند. آیا این به آن معنی است که جبهه قدس روی آرامش نخواهد دید. شما خودتان را چطور برای آینده آماده کردهاید؟

اگــر بخواهيــم وارد عمق موضوع شــويم بايد بگويم بيتالمقدس در معرض گســتردهترين روند يهودیسازی توراتی ســازمانيافته قــرار گرفته و اين مســئلهای بسيار خطرناک است. بســياری از خانههای قديمی ويران شده اســت. بعضی مصادره شده و ســاکنانش از آنجا اخراج شــدهاند. بــه جــای آن دارد شــهرکهای جديد ساخته میشــود. هر روزه به مســجدالاقصی تعرض میشــود. میخواهند اين مسجد را خراب و به جايش همان هيکل ســليمان را برپا کنند. سعی میکنند هر روزه بخشی از آن را جــدا کنند يــا برنامه خاصی برای آن مــکان به اجرا درآورند. بايد کشورهای عرب و مسلمان در سطوحی بالا با هم در ارتباط باشــند تا بتوانيم با اين وضعيت مقابله کنيم. برای همين ما بعد از ســفر ملکعبدالله بــه رامالله يک کميته بحران مشترک اردنی – فلسطينی تشکيل داديم. شما پرونده شهرکســازیها را به کجا رساندید. آیا در سطح بینالمللی تلاشی برای محکومیت اینها شده است؟ بعد از تصميم تاريخی شورای امنيت و صدور قطعنامه (2۳۳4( که شهرکســازیها را غيرقانونی معرفی کرده و

اگر بخواهیم وارد عمق موضوع شویم باید بگویم بیتالمقدس در معرض گستردهترین روند یهودیسازی توراتی سازمانیافته قرار گرفته و این مسئلهای بسیار خطرناک است. بسیاری از خانههای قدیمی ویران شده است. بعضی مصادره شده و ساکنانش از آنجا اخراج شدهاند. به جای آن دارد شهرکهای جدید ساخته میشود

خواســتار توقف آنها شد، اســرائيل به اين قطعنامه پايبند نماند. ما حالا قصد داريم دوباره اين پرونده را باز کنيم، ولی اين بار در سطحی بالاتر. چون شهرکسازیهای استعماری اســرائيل از اســاس خلاف قوانين و معيارهای بينالمللی اســت. ما فقط به مارکدارشــدن کالاهای شهرکسازیها اکتفا نمیکنيم، بلکه خواســتار تحريم کامل آنها هستيم. حتی بايد ســاکنان شهرکها تحريم شــوند. برای اين کار، ما داريم يک «ليست ســياه» از اسامی شهرکنشينان تهيه میکنيم؛ کسانی که با اقداماتی تروريستی به اينجا آمدهاند. ما ســعی میکنيم تحريمهايی عليه اينها به اجرا درآيد و برای مثال، از ورود به کشورهای خارجی منع شوند.

ما در کل به شهرکســازیها به صورت يک مجموعه غيرقانونی نگاه میکنيم. اقداماتی قانونی دراينباره هست که سعی میکنيم دنبال کنيم؛ بهويژه اينکه اسرائيل درباره شهرکسازیها دارد همه دنيا را فريب میدهد.

دولت فلسطین اعلام کرد ســال 2017 سال پایان اشغالگری اســت. ما الان در نیمه این سال قرار داریم بدون اینکه هیچ چشــماندازی برای پایان اشغالگری دیده شود. منظور شما از این حرف چه بود؟

مــا نبايد خودمان را فريب دهيم. وقتی گفته میشــود سال 201۷ سال پايان اشغالگری است، معنايش اين نيست اشــغالی که ۷0 سال اســت شروع شــده تا پايان ماه دسامبر خاتمه پيدا خواهد کرد. چون بعد کســی میآيد و از ما میپرســد خب، ســال 201۷ تمام شــد اما اشغالگری تمام نشد!! قطعا ســال 201۷ خيلی مهم است. اين ســال ويژگیهايــی دارد چون با چند مناســبت ملی همراه است. اما اشــغالگری با يک چشمبرهمزدن از بين نمیرود. اگر مــا اقدام به انجام مجموعــهای از فعاليتهــا بکنيم، حوادث به شکلی مطلوب شتاب پيدا میکنــد و به پايــان آن ختم خواهد شد. رهبری فلســطين برای اين سال 201۷ را مهم دانست که تقريبا يک قرن از وعده بالفور بريتانيا میگذرد. صد سال با صدها پيشــنهاد، ابتکار عمل، تلاشهــای ميانجيگرانه، سفرهای مکرر، کنفرانسها و قطعنامهها.

ازاينرو سال 201۷ میتواند يک نقطه شروع برای پايان اشغالگری باشــد. ما در وزارت خارجه فلسطين يک کميته خاص برای اين ســال تشــکيل داديم تا مســئله را پيگيری کند. ما فعاليتهايی در سراســر جهان داريم که همه آنها مرتبط با اين موضوع اســت. وقتی دامنه گستردهای داشته باشيم با اين هدف متناسبتر خواهد بود. بنابراين خواهيم توانســت به تصميمســازان در جهان فشــار بيشتری وارد کنيم. ما میدانيم بهتنهايی قادر به کاری نيســتيم و بايد از همه شــرايط لازم بهرهبرداری کنيم. حتی به نظر من بايد از اشتباهات اسرائيل استفاده کنيم؛ يعنی از همان اقداماتی که در عمل انجام میدهد و برخلاف قوانين بينالمللی است.

وضعیت داخلی فلسطین در بدترین شرایط است. اگــر اتفاقات قدس نبود که کمی فضــا را عوض کند، از این هم بدتر نشــان داده میشد. آیا هنوز فرصت برای یکپارچهشدن صفوف فلسطینیها وجود دارد؟

بهصراحت بگويم ديگر ملت فلسطين از مسئله آشتی ملی و احيای دوباره وحدت ملی خســته شده است. دليل آن هم اين است که تاکنون اقداماتی عملی صورت نگرفته تا به اين شکاف 10ساله خاتمه دهد. با اين حال چشمانداز روشــن اســت. فقط از طريق برگــزاری انتخابــات آزاد و دموکراتيک اســت که ملت میتواند به اين شکاف خاتمه دهد. همه بايد به برنامه ملی فلســطين متعهد باشند. ما قبل از هر چيز ديگر بايد بدانيم فلسطينی هستيم.

پس از متوقفشــدن همکاریهای امنیتی و قطع تماسها، آینده رابطه با اسرائیل چگونه خواهد بود؟

از زمــان کنفرانس بيروت در ســال 2002 و طرح صلح اعراب، اســرائيل از تعهدات و مسئوليتهايش شانه خالی میکند. ما معتقديم اســرائيل اگــر بخواهد همينطور به حقوق فلســطينیها بیاعتنا باشــد و راهحل دو دولت را نپذيرد و به يهودیســازی شــهرهای فلسطين ادامه دهد، هيچ راهــی برای ارتباط بــا آن وجود نــدارد. نمیتوان با اسرائيل بهعنوان يک رژيم اشغالگر ارتباط داشت؛ کسی که دولت فلســطينی را نمیپذيرد و قبول ندارد. طبعا ارتباط با اســرائيل تابع آن چيزی است که اسرائيل دنبال میکند. اگر بخواهد همينطور به ســتم عليه ملت فلسطين ادامه دهد و سرزمينهايش را اشغال کند، بايد پيامدهای اين امر را هم بپذيرد.

شما به تلاشهای جدید آمریکا برای میانجیگری تا چه حد خوشبین هستید؟

اين حق فلسطينیهاست که نسبت به اين تلاشها خوشبين نباشند. اگر هدف از سفر هيئتهای آمريکايی احيــای روند صلح و ازســرگيری مذاکرات باشــد، بايد موضــع خودشــان را درباره اين مســائل روشــن کنند. هيچکس نمیتواند در ســايه ســرکوبهای اســرائيل خوشبين باشد. اين برای آمريکا مهم است که بداند در صورتی موفق خواهد بــود جانب يکی از طرفين يعنی اســرائيل را نگيرد. هنوز قضاوتکردن درباره تلاشهای آمريکا زود اســت. بايــد صبر کرد و ديــد. اميدواريم بر اسرائيل فشار آورده شود تا دستکم حداقلها را بپذيرد؛ ازجمله متوقفکردن شهرکسازیها و توقف اقداماتش در بيتالمقدس و خدشــهدارکردن حرمت مقدســات. برای ما موضوع روشن است. اصل روند صلح بر پذيرش راهحل دو دولت استوار است.

برنامه آمریکا برای ازســرگیری مذاکرات چیست؟ شــما از رفتوآمــد هیئتهای آمریکایــی چه چیزی دستگیرتان شده است؟

راســتش ما هم نمیدانيم. نماينــدگان آمريکا میآيند و میروند. تعــداد هيئتهای آمريکايــیای که تاکنون به فلسطين ســفر کردهاند غيرقابل شــمارش است. بعضی مواقع به صــورت بیوقفه هيئتهای آمريکايی میآمدند و میرفتند؛ يعنی هفتهای نبود که کســی از دولت آمريکا به منطقه ســفر نکند. اما همه اين تلاشها در برابر بلدوزر اســرائيل که شهرکســازیها را به پيش میبــرد و منازل فلســطينیها را منهدم میکند، شکست خورد. چرا؟ چون هيچ تلاشی برای متوقفکردن آن بلدوزر نشد. حال آيا ورود يک يا چند هيئت جديد آمريکايی میتواند واقعيتهايی را تغيير دهد که از مدتها پيش تاکنون پابرجاست؟

منبع: البیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.