جزئیات انهدام باند زورگیران مسلح مناطق غرب و شمالغرب تهران

Shargh - - حوادث -

شرق: سارقان موتورسوار کــه با تهدید سلاح گرم و سرد، اقدام به زورگیری در مناطق غرب و شمال پایتخت کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۴ روز 31 خردادماه وقوع یک مورد زورگیری در پارک ســیمای ایران در محدوده شــهرک قدس از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 11۰ تهران بزرگ به مأموران کلانتری 13۴ شهرک قدس اعلام شد. با حضور مأموران کلانتری در محل، سه خانم جوان با حالتی پریشان و مضطرب بــه مأموران مراجعــه و اظهار کردند دقایقی پیش دو پســر جوان که یکی از آنها یک قبضه قمه و دیگری یک قبضه اســلحه کمری در دســت داشتند، با تهدید و ضربوجرح گوشی موبایل و مقادیری وجه نقد از ما سرقت کردند و بلافاصله متواری شدند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت به عنف مسلحانه» و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 3۴ تهران، پرونده در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. یکی از شــکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شــب حادثه 31 خردادماه به همراه دو نفر از دوســتانم، برای قدمزدن به پارک سیمای ایران رفته بودیم. پس از چند دقیقه پیادهروی و گپوگفتهای دوستانه تصمیم گرفتیم روی یکی از نیمکتهای پارک نشسته و کمی استراحت کنیم. درحالیکه روی نیمکت نشسته و سرگرم وارســی موبایلمان بودیم، ناگهان دو پسر جوان که یکی از آنها قمه و دیگری اسلحه کمری در دست داشتند، به ما نزدیک شده و ما را خفت کردند.

این خانم جوان در اظهاراتش ادامه داد: یکی از ســارقان، اسلحه را روی پهلوی من و نفر دوم قمه را روی گردن دوســتم گذاشــت و درحالیکه مدام ما را تهدید میکردند، اقدام به ســرقت گوشــی تلفن همراه دوســتم، رشته گردنبند طلای من به ارزش تقریبــی دوونیم میلیون تومان و همچنین وجوه نقد همراهمان به مبلغ بیش از صد هزار تومان کرده و از محل متواری شدند. ما که بهشدت ترسیده بودیم با سروصدای فراوان درخواست کمک کردیم، اما از آنجایی که پارک خلوت بود کسی صدای ما را نشنید. سارقان نیز با کمک دو موتورسوار که در کنار اتوبان همت منتظر آنها ایستاده بودند، از محل متواری شــدند. شاکی سوم پرونده که سارقان موفق به ســرقت از او نشده بودند، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: زمانی که ســارقان به ما نزدیک شدند با توجه به اینکه من با فاصله از دوســتانم روی نیمکت پارک نشسته بودم، موفق به فرار شــدم. هرچند هنگام فرار روی شمشــادها افتاده و قدری مجروح شدم، اما توانســتم از صحنه گریخته و با دادوفریاد فراوان درخواست کمک کنم تا اینکــه چند مرد جوان که در همان حوالی بودند، صدای مرا شــنیدند. پس از اینکه واقعه را شــرح دادم همگی با هم به محل ســرقت رفتیم، اما سارقان فرار کرده بودند و دوســتانم نیز ترسان و لرزان به انتظار کمک نشسته بودند. همزمان با رســیدگی به پرونده سرقت مســلحانه از دو خانم جوان در اداره یکم پلیس آگاهی، سرقتهای مشــابهی اینبار با تهدید سلاح سرد در اداره پنجم پلیس آگاهی مطرح شــد که مشخصات بهدستآمده از سارقان آنها با مشخصات ارائهشده از سوی شکات پرونده سرقت مسلحانه از دو خانم جوان همخوانی و نزدیکی زیادی داشت. بنابراین با انجام هماهنگی با مقام قضائی و به منظور تجمیع اطلاعات پروندههای مشابه، ادامه رسیدگی به پرونده برای شناسایی و دستگیری سارقان در دســتور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفت. کارآگاهان اداره پنجم پلیــس آگاهی در زمان اجرای طرح کنترل مجرمان سارقان به عنف سابقهدار اطلاع پیدا کردند دو مجرم سابقهدار در زمینه ارتکاب سرقتهای به عنف به نامهای «محمد. ک» و «ادیب. ک» با یکی دیگر از مجرمان حرفهای و سابقهدار به نام «حمزه. س» گروه جدیدی از سارقان به عنف را تشکیل دادهاند که با استخراج تصاویر آنها از سیستم جامع پلیس آگاهی، تصاویر آنها از سوی شــکات پرونده شناسایی شد. با شناسایی هویت این سه متهم سابقهدار، کارآگاهان اداره پنجم با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناســایی آخرین مخفیگاه «حمزه. س» در شهرســتان اسلامشهر شدند. سرانجام با مراقبت نامحسوس از مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش، در شــامگاه ۲۲ تیرماه 13۹۶ «حمزه. س» دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی منتقل شد.

متهم پس از دستگیری و انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ابتدا منکر هرگونه زورگیری و سرقت شد، اما پس از دستگیری همدستانش و مواجهه حضوری با آنها بهناچار لب به اعتراف گشــوده و در همان تحقیقات ابتدایی به مشارکت در دهها فقره زورگیری و خفتگیری با همدستی «محمد» و «ادیب» اعتراف و عنوان کرد: «به اتفاق این دو نفر از غروب آفتاب تا پاسی از شــب در محدوده بزرگراه نواب، بزرگراه فتح، شهرکغرب و جنتآباد با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری و کیفقاپی میکردیم.»

در تحقیقــات تکمیلی از حمزه، کارآگاهان اطلاع پیــدا کردند وی از اوایل خردادماه ســال جاری به همراه ســه جوان 1۹ و ۲۰ســاله بهنامهای «پویا»، «مجید» و «شــاهین»، با اســتفاده از قمه و یک قبضه اسلحه کمری اقدام به زوگیــری و خفتگیری از رهگذران، عابران پیــاده و زنان و دختران در مناطق غرب و شــمالغرب تهران بهویــژه در محدوده اتوبان شــهید همت، بزرگراه شیخفضلالله، اتوبان نواب و همچنین بوستانهای پرواز، سیمای ایران و چند پارک و بوستان دیگر در شهر تهران کردهاند. با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و با وجود متواریشــدن همدســتان حمزه، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند یکی از اعضای گروه به نام شــاهین بر اثر تصادف مدتی در یکی از بیمارستانهای محدوده اسلامشهر بســتری و پس از بهبودی بهتازگی از بیمارستان مرخص شده، با تجمیع اطلاعات بهدســتآمده، کارآگاهان ضمن هماهنگی با مقام قضائی در بامداد مورخه دهم مردادماه به مخفیگاه شــاهین مراجعه و او را درحالیکه خودش را در داخل کمد دیواری پنهان کرده بود، دستگیر و به اداره پلیس آگاهی منتقل کردند.

با دستگیری شاهین، مخفیگاه پویا و مجید نیز شناسایی شد، اما کارآگاهان اطلاع پیدا کردند این دو متهم مدتی است از تهران خارج و به یکی از شهرها در غرب کشــور متواری شدهاند. با گذشت نزدیک به یک ماه، کارآگاهان اطلاع یافتند مجید بهتازگی به اسلامشهر مراجعه کرده که بلافاصله قبل از هرگونه اقدام وی برای متواریشــدن مجدد، صبح روز دوم شــهریورماه در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه وی را دســتگیر کردند و اســلحه کمری که متهمان در ســرقتها از آن استفاده میکردند در خانه مادربزرگش در محدوده نازیآباد تهران به همراه ۲5 تیر جنگی کشف شد.

در ادامه «پویا» نیز که بهتازگی از غرب کشــور برگشته و در شهریار مخفی شــده بود، در مورخه پنجم شهریورماه 13۹۶ دســتگیر و در همان اعترافات اولیه به دهها فقره سرقت به عنف مسلحانه با سلاح گرم و چاقو اعتراف کرد. متهمان در اعترافات صریح خود به دهها فقره زورگیری و خفتگیری با سلاح ســرد و همچنین سرقت مسلحانه از سوپرمارکتهای مناطق شمال پایتخت اعتراف کردند. متهمان در توضیح نحوه انجام ســرقتهای مسلحانه خود از سوپرمارکتها بیان کردند علاوه بر اینکه با قمه و اسلحه کمری از رهگذران، عابران پیاده، دختران و پسران عمدتا نوجوان و جوان در محدوده بزرگراهها و بوســتانهای غرب پایتخت سرقت میکردند، با استفاده از دو دستگاه خودرو مسروقه ســمند و پراید که آنها را نیز به شیوه زورگیری تصاحب کرده بودند، چندین فقره ســرقت مسلحانه از سوپرمارکتهای غرب و شمال تهران انجام دادهاند. پس از دســتگیری همه اعضای گروه و انجــام مواجهه حضوری با مالباختگان، در اولین مرحله متهمان از ســوی سه دختر جوانی که در پارک سیمای ایران مورد زورگیری مسلحانه قرار گرفته بودند، مورد شناسایی دقیق قــرار گرفته و در ادامــه نیز تعداد دیگری از شــکات و مالباختگان موفق به شناسایی اعضای این گروه از سارقان و زورگیران شدند. سرهنگ کارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به مهر گفت: از همه مالباختگانی که به این شیوه مورد سرقت و زورگیری قرار گرفتهاند، دعوت میشــود برای شناســایی متهمان و پیگیری شــکایات خود بــه اداره پنجم پلیس آگاهــی تهران بزرگ در خیابان وحدت اســلامی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.