درخواست قصاص برای ملیپوش متهم به قتل

Shargh - - حوادث -

ایسنا:

پدر مأمور نیروی انتظامی که در سانحه تصادف با ملیپوش فوتســال بانوان کشــته شد، میگویــد با علم بــه اینکه امــکان قصاص برای چنین پروندههایی وجود ندارد، اما درخواست اشد مجازات و قصاص را دارد.

بامداد بیســتودوم اردیبهشت امسال اتفاقی در محلــه نارمک تهران افتاد کــه یک خانواده را داغدار کرد و جامعه ورزش و فوتســال ایران را در بهت فــرو برد. یکی از بانوان ملیپوش فوتســال درحالیکه در مســیر بازگشــت به منــزل بود، با خودروی شــخصی با یک مأمور نیــروی انتظامی تصادف کرد و باعث فوت او شــد. این بازیکن که در یکــی از تیمهای مطرح لیگ برتــر توپ زده و با تیم ملــی نیز به افتخارات بزرگی دســت یافته اســت، درحالحاضر با قید وثیقه آزاد اســت اما خطخوردن از تیم ملــی و احتمال غیبت در لیگ برتر، او را تا آســتانه نابودی زندگی ورزشــیاش پیش برده است.

موضوعی که باعث شده پرونده این ملیپوش ســنگین شــود، ادعای خانواده متوفــی مبنی بر وجود درصد بالای الکل در خون او هنگام حادثه اســت. ازهمینرو خانواده مقتول درخواست اشد مجــازات را از دادگاه کرده و به دنبال قصاص این ملیپوش هستند.

زارعزاده، پدر مقتــول، درباره مصاحبه یکی از بســتگان ملیپوش متهم به قتل ادعا کرد: گفته شده کسی که پســرم را کشته، مست نبوده است. درحالیکه مطابق مدارک پرونده، پزشکی قانونی وجود درصد بالایی از الکل را در خون راننده تأیید کرده است. شب ولادت امام زمان )عج( این اتفاق افتاد و پســرم حین مأموریت کشــته شد. پسرم را پرپــر کردهاند و حالا ادعاهایی خــارج از واقعیت مطــرح میکنند. عموی ایــن بازیکن با من تماس گرفت و گفت وجود الکل به خاطر اسپری دندان بوده اســت. کدام دارو یا اســپری این همه الکل دارد؟

او افــزود: پیش از این یکی از بســتگان راننده خودرو در مصاحبه با ایسنا گفته این خانم بعد از حادثه، 5۰ متــر جلو رفته تا از منزل کمک بیاورد. درحالیکه فاصلــه صحنه تصادف تا منزلشــان خیلــی بیشــتر از 5۰ متر بــوده اســت. راننده به خانهاش رفته اما نگهبان آپارتمان به خاطر وجود خون روی کاپوت و شکســتهبودن شیشه اتومبیل، شک کرده و با پلیس تماس میگیرد. همان شب نیز از او تســت الکل گرفته شــد و مدارک پزشکی قانونی و پلیس راهور نشان میدهد مقدار زیادی الکل در خون او بوده است.

پدر مقتول همچنین در پاســخ به این پرسش که پرونده رسیدگی به این حادثه در چه مرحلهای است، گفت: آنها )خانواده ملیپوش فوتسال( دو بار اعتراض کردهاند که هر بــار نیز دادگاه، راننده را مقصر دانسته اســت. برخی از مدیران ورزشی نیز ابتدا به دنبال گرفتــن رضایت بودند اما وقتی متوجه شــدند این بازیکن مست بوده، از وساطت منصرف شدند و خودشان را کنار کشیدند.

زارعزاده اضافه کرد: کســانی که قصد حمایت از این بازیکن را داشتهاند، در مصاحبهها میگویند فرزنــدم، ســرباز نیــروی انتظامــی بوده اســت درحالیکه پسرم از دوسالونیم پیش به استخدام نیــروی انتظامی درآمده و به دنبال گرفتن انتقالی به یزد بود. او گروهبان یکم بود و قرار بود بهزودی او را در لباس دامادی ببینم اما پســر دستهگلم را پرپــر کردند. پدر و مادر ایــن بازیکن ۲۰ روز بعد از ماجرا به ایران آمدهاند. ما یزدی هســتیم و چنین چیزهایی در خانوادههای ما تقبیح میشــود. بعد خانواده قاتــل میگویند اگر هرکســی بــود فرار میکرد و این دختر که جای خود دارد.

پــدر این مأمور نیــروی انتظامی همچنین بیان کرد: از قاضی پرونده، درخواســت اشد مجازات را برای قاتــل کردهایم. اگر این اتفاق در یک تصادف عادی میافتاد، گذشت میکردم اما کسی را که در حالت مســتی این کار را کرده، نمیتوان بخشــید. شاید این پرونده یک سال دیگر بسته شود اما حتی شده پول دیه را هم میدهم تا او را قصاص کنم. از قانون هم اطــلاع دارم و میدانم برای قتل در حادثه رانندگی، راننــده را اعدام نمیکنند اما این دختر حالت عادی نداشــته و میخواهم او را پای چوبه دار بکشانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.