تاببازی مرگبار مرد 69ساله

Shargh - - حوادث -

شرق: پســران جوانی که حین شــوخی با مردی باعث آســیبدیدگی شــدید او و مرگش شده بودند، به وســیله مأموران پلیس بازداشت شدند. به گزارش خبرنگار مهر ســاعت پنج صبح روز جمعه از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 11۰ فوت پیرمردی ۶۹ساله در بیمارســتان به کلانتری 133 شــهرزیبا اعلام شد. با حضــور مأموران، اعضای خانــواده متوفی با طرح شــکایتی عنوان کردند که متوفی بــه علت عوارض ناشــی از ضربه و آســیبهای واردشده به مهرههای گردنش فوت کرده اســت. با تشکیل پرونده مقدماتی با «فوت مشــکوک» و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهــان اداره دهم در تحقیقات از اعضای خانــواده متوفی به نام منصور، ۶۹ســاله، اطلاع پیدا کردنــد که تا دو مــاه پیش، متوفی هــر روز صبح در پارک کاجســتان واقع در خیابان وفادار جنوبی ورزش میکرد و به واسطه تردد زیاد در داخل پارک مذکور و شوخطبعیاش، با افراد زیادی رابطه دوستانه داشته است. بنا بر اظهارات خانواده متوفی، روز 15 تیرماه در زمان حضور در داخل پارک با دو نفر از جوانان پارک به نامهای مهیار ۲۴ساله و امیرمهدی ۲۷ساله مشغول شــوخیکردن بوده که این دو جــوان اقدام به گرفتن دســتوپای متوفی کرده و در ادامه، حین تابدادن، او را بــه زمیــن انداختهاند که همیــن کار آنها باعث آسیبدیدگی شدید متوفی از ناحیه گردن شده و از آن تاریخ تاکنون اقدامات درمانی متعددی روی مهرههای گردنش صورت گرفته که نهایتا در ســاعت پنج صبح دیروز، پــس از انجام عمل جراحی و در بیمارســتان فوت کرد. با طرح شــکایت خانــواده متوفی از مهیار و امیرمهدی، هر دو آنها ســاعت ۲1 شــب جمعه در محل سکونتشــان در خیابان وفادار جنوبی دســتگیر و برای انجام تحقیقات بــه اداره دهم پلیس آگاهی تهران بــزرگ منتقل شــدند. مهیــار و امیرمهدی در اظهارات اولیه منکر هرگونه آسیبرساندن به متوفی شدند اما در ادامه با بیان حقیقت عنوان کردند که به قصد شوخیکردن با متوفی، او را تاب داده و به زمین انداختهاند. مرکز اطلاعرســانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشــار این خبر اعلام کرد: جسد متوفی برای تعیین علــت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شده؛ متهمان پرونده نیز با صدور قرار بازداشت موقت از ســوی بازپرس پرونده و برای انجــام تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.