اختلافات طایفهای علت حادثه شب گذشته ایرانشهر

Shargh - - حوادث -

دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشهر گفت: به دلیل اختلافــات خانوادگی و طایفهای در مســیر برگشت از جشن عروســی به یک پراید تیراندازی شد که در پی آن سه نفر مجروح شدند.

خانی افزود: دســتور قضائی برای دســتگیری عوامل این حادثه صادر شده است.

طبق گزارش واصله سلاح به کار بردهشده در این درگیری از نوع اسلحه شکاری بوده است.

حدود ساعت ۲1 شــب جمعه سرنشینان یک خودروی پراید در حوالی فلکه «جوانان» ایرانشهر با شلیک گلوله افراد ناشناس زخمی شدند.

مهاجمان در این حادثه با سلاح گرم سرنشینان خودروی پراید را مورد ســوءقصد قــرار دادند که موجب شد چهار سرنشین خودرو مجروح شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.