تیو ران 3 دمازجریودح ر بآرلجماانی یگذک اکششت ت ه

Shargh - - حوادث -

تارنمای راشــاتودی:

در تیراندازی شب جمعه در برلین، یک نفر کشته شد و سه نفر دیگر مجروح شدند. این تیراندازی حدود ساعت ۲:15 بامداد به وقت محلی و روبهروی یک باشگاه شبانه رخ داد. راشاتودی نوشت: تاکنون گزارشــی درباره شــدت جراحات سه مجروح منتشــر نشده است و به نظر میرسد این حادثه پس از بگومگو میان چند فرد رخ داده باشد. پلیس، اعلام کرده است انگیزه این تیراندازی هنوز معلوم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.