از نسخه قااچامقا« عوصباانگي نريِستتمو»تا قفيیلمفييهناديخشن

نويد محمدزاده: عصباني نيستم را فقط در سينما ببينيد

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

ماجــراي فیلمهاي توقیفي ســینماي ایــران، حالا به داســتاني طولاني و شــاید مــلالآور تبدیل شــده اســت. گهــگاه خبرهایي از رفع توقیف فیلمهایــي که برخــي از آنها تنها به دلیل ســوءتفاهمهایي کوچــک در محــاق توقیــف ماندهانــد، به گوش ميرســد و کمــي بعــد با تکذیــب خبر، تهمانــده امیــد ســینماگراني کــه فیلمهایشــان رنــگ پرده ســینما را ندیده، امیدها، ناامید ميشود، اما ماجراي فیلمهاي توقیفــي، موانع بســیاري براي وزارت ارشاد ایجاد کرده و حتي ســختگیريهاي اخیر وزارت ارشــاد در صدور پروانه نمایش بســیاري را به یقین رســاند که کنتــرل فیلمهایي کــه ممکن اســت در آینده مهر توقیف به آنها زده شود از همین ابتداي کار با وسواس دقیقتري صورت گیرد. مدتي قبل ابراهیم داروغهزاده، معاون ارزشــیابي و نظارت سازمان سینمایي، در گفتوگو با ایســنا درباره سختگیريهاي شوراي پروانه ساخت گفت: «ما در سال، امکان اکران حدود 50 تا 60 فیلم ســینمایي در سراســر کشــور را داریم و حدودا صد فیلم پروانه ساخت ســینمایي ميگیرند و حداکثر تا 80 فیلم ســینمایي نمایش عمومي خواهند داشت. تعدادي از فیلمها هم در گروه هنر و تجربه نمایش داده ميشوند و حتي بعضي از فیلمها ممکن است، فرصت نمایش پیدا نکنند».

او ادامه داد: «سیاست اصلي سازمان سینمایي و شوراي پروانه ساخت این است که این تعداد فیلمي که براي ســاخت مجوز ميگیرند تنوع ژانر داشــته باشند. دراینمیان فیلمهاي ســرگرمکننده و کمدي بخش قابلتوجهــي از امکان نمایش را به دســت خواهنــد آورد. فیلمهاي اجتماعي و دفاع مقدس و همچنین ژانر کودک هم سهمي در نمایش دارند. در نتیجه ما در شورا این دستورالعمل را نداریم که مثلا فیلمهــاي اجتماعي را کمتر پروانه بدهیم و به طور طبیعي سعي ميکنیم تنوع ژانري را داشته باشیم».

اما فارغ از مســیر صدور پروانه ســاخت و اعمال نظر بیشتر در این مرحله از کار سینماگران، چندروزي است خبرهایي از کمیته بررســي فیلمهاي توقیفي رســانهاي شــده که بــاز هــم امیــد رویپردهرفتن فیلمهاي توقیفي سالهاي اخیر را بیشتر کرده است.

اعلام دوباره اسامي 5 فيلم رفعتوقيفشده

اواخــر هفتــه گذشــته اســامي چنــد فیلــم رفعتوقیفشــده که مدتي قبل هم از مشکلنداشتن آنها براي اکران عمومي صحبت شده بود، در حالي دوباره اعلام شده که چندي پیش هم این خبر اعلام شــده بود. داروغــهزاده پیش از این به ایســنا گفته بود، ســه فیلم «عصباني نیســتم»، «خانه پدري» و «آشغالهاي دوستداشــتني» از نظر شوراي پروانه نمایش سازمان سینمایي و همچنین خود او قابلیت نمایش دارند و برخي فیلمهاي دیگر از جمله «خانه دختر» هم با فیلمبرداري دوباره یک ســکانس قابل اکران است.

او همچنیــن از حــل مشــکل «پارادایس» علي عطشــاني براي اکران خبر داده بود. البته اسامی این فیلمها که گفته شده با انجام اصلاحات آماده اکران ميشوند، در شرایطي عنوان شده که کیانوش عیاري بارها تأکید کرده است که حاضر به حذف صحنهاي از فیلم «خانه پدري» نیست.

5 فيلم آزادشده و چند سؤال

امــا باوجود انتشــار دوباره اســامي پنــج فیلم رفعتوقیفــي، ابهامهــا درباره این مســئله همچنان باقي اســت. مشخص نیست مشــکل این فیلمهاي توقیفي چگونه حل شده است، آیا سازندگان این آثار که تأکید بســیاري مبنيبر حذفنکردن بخشهایي از فیلمهایشــان داشتهاند، با ســازمان سینمایي به اتفاقنظر رسیدهاند یا قرار است فیلمها با روشهاي دیگري به اکران برسند؟

داروغهزاده پیش از این گفته بود: «مشــکل فیلم «خانه دختر» حل شــده و حتي سکانسي قرار شده کامل فیلمبرداري شود.

مشــکل فیلم «پارادایس» هم حل شــده است. مســئله «خانه پدري» در کمیته حل شده و چون به آنجا رسیدیم که طبق خواست فیلمساز امکان تغییر در فیلم نیست، ما گزارش را به شورا ميدهیم تا آنها تصمیم بگیرند.

درواقع ميتوانم بگویم مشــکل بیشتر فیلمها در این کمیته حل شده است».

رفع توقيف فيلمي با نسخه قاچاق!

رضا درمیشــیان از جمله کارگرداناني اســت که فیلم اولش؛ «عصباني نیســتم» چند سال در محاق توقیف بــود. او مدتها منتظر ماند تا پروانه نمایش فیلمش را بگیرد؛ اما متأســفانه مدتي قبل نســخه قاچــاق فیلم او بیــرون آمــد و طبعــا همین موضــوع ضررهــاي مالــي بســیاري را متوجه سازندگان ایــن فیلم کرد. درمیشــیان در تازهترین واکنشــش بــه رفع توقیــف «عصبانــي نیســتم» نوشــت: «در آســتانه ورودي ســالن «تئاتــر نمایشــي» ‪)Teatr Dramatyczny(‬ که یکــي از مهمتریــن مراکز اجــراي نمایــش در شــهر ورشــوي لهســتان اســت، به مناسبت چهارصدمین سالگرد درگذشــت شکســپیر، با گویي بزرگ، فالي درست کردهاند.

هرکــس نیــت کــرده و ميچرخاند تا ببیند بر اســاس اشعار و جملات شکســپیر به مراد دلش ميرسد یا نه. نیت ميکنم: شکســتن طلســم نمایش عمومي «عصباني نیستم!» در «ایران» و گوي را ميچرخانم. شکســپیر بزرگ اینچنین پاسخم ميدهد: تمام دنیا صحنهي نمایشي اســت که مردان و زنان، بازیگران آنند. مفهوم شــعر شکســپیر بياختیار مــرا به یاد شــعر حضرت خیام مياندازد که 500 سال پیش از شکســپیر چنین سروده اســت: ما لعبتکانیم و فلک لعبتبــاز/ از روي حقیقتیــم نــه از روي مجاز». از ایــن برخورد طنزآمیز درمیشــیان کــه بگذریم، نوید محمدزاده، بازیگر فیلم «عصباني نیستم»، هم پس از انتشار خبر رفع توقیف این فیلم نوشت: «عصباني نیستم را فقط در سالنهاي سینما ببینید».

خانه پدري در ردهبندي فيلمهاي خشن!

از ســوي دیگر ظاهرا شــروطي هم بــراي اکران فیلمهــاي توقیفــي در نظر گرفته شــده اســت، از جمله اینکه گفته ميشــود براي اکران فیلم «خانه پدري»ردهبندي ســني گروه فیلمهاي خشن در نظر گرفته خواهد شد.

هنوز مشــخص نیســت چــه زمانــي فیلمهاي رفعتوقیفشــده رنگ پرده ســینما را میبینند و قرار اســت چه تعداد ســالن بــراي آنها در نظــر گرفته شــود. مدتي قبل شایعاتي مبنيبر نمایش فیلمهاي توقیفي در پردیس ســینمایي مگامال مطرح شــد و صحبتهایي نیــز مبنيبر نمایــش فیلمها در گروه ســینمایي هنر و تجربه شده است. باید منتظر ماند و دید واکنشهاي سینماگراني که فیلمهایشان پس از سالها اجازه اکران پیدا کرده، چیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.