ملانوروزي: رسانهها بيايند بازديد کنند

Shargh - - هنر -

گروه هنر: چندهفتهاي است شایعه آبگرفتگي انبار اداره کل هنرهاي تجســمي در فضاي مجازي منتشر شده است. بنا بر این گزارش، در فضاي مجازي خبري دســت به دســت ميچرخد که انبار این اداره کل در تاریــخ 22 فروردین ســال جاري دچــار آبگرفتگي و آســیبهایي به تابلوها وارد شــده اســت. مجید ملانوروزي، مدیر کل دفتر هنرهاي تجســمي وزارت ارشــاد ضمن تکذیب این شــایعات ایــن اجازه را به رســانههاي رســمي داد که از انبار ایــن اداره بازدید کنند. به گفتــه او در ایــن اداره کل هیچ اتفاقي دال بر آبگرفتگي و ازبینرفتن هزار تابلو نیفتاده اســت. او در گفتوگــو بــا خبرنگار «شــرق» ضمــن رد هر نوع شایعهســازي در فضاي مجازي گفت: «من هم ميگویم آب کالیفرنیا و نیویورك را فراگرفته اســت... این مگر خبر اســت و ما چرا باید دنبال این شــایعات باشــیم؟ ما خود بازرســي داریم و هر نوع اتفاقي از ســوي مــا قابل پیگیري اســت و در اســرع وقت در اختیار رســانهها قــرار خواهد گرفــت». ملانوروزي با اشــاره به کســي که مســئول گنجینه بوده و بعد از ســرقت چند اثر مورد توبیخ و اخراج واقع شــده، افزود: «ما نســبت به هر مسئلهاي مسئول و پاسخگو هستیم اما نه به شــایعات و حرفهاي بيمنطق که در کشورهاي بیگانه انجام ميشود بنابراین هر زمان رسانههاي رسمي خواســتند، ميتوانند از مکانهاي مربــوط به این اداره بازدید کنند و ما هیچ امر پنهاني نداریم و شاید نمبرداشــتن و چکهکردن در این اداره اتفاقي محســوب شــود که این هم خیلي زود قابل برطرفشدن است».

در پي انتشــار خبري در فضاي مجازي که در آن از سکوت رسانهها و بيمســئولیتي مسئولان و عدم پیگیري هنرمندان یاد ميشــد، خبرنگار «شــرق» در یکي، دو هفته اخیر بــا بخشهاي مختلف ادارات و نهادهاي وابســته به هنرهاي تجسمي تماس گرفت و در تمام موارد با تکذیب آبگرفتگي موزه هنرهاي معاصر، مؤسســه هنرهاي تجســمي معاصر و اداره کل هنرهاي تجســمي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي مواجه شــد. دفتر تجسمي اعلام کرده در هر لحظه که رســانههاي داخلي بخواهند، این مکانهاي فرهنگي آماده بازبیني اســت و در آن هیچ اتفاق ناگواري به وقوع نپیوسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.