خانه بینالملل «بامداد» کلاس بازیگری برگزار میکند

Shargh - - هنر -

گروه هنر: خانه بینالملل بامداد در دو ســطح مقدماتی و پیشــرفته کلاس بازیگری برگزار میکند. کلاس بازیگری در خانه بینالملل بامداد به مدیریت پریســا بختآور، بــا همراهی اســتادانی نظیر آتیلا پســیانی، کیومرث مرادی، اشکان خطیبی و... برگزار میشــود. افزوز فروزند، مدیر دپارتمــان تئاتر خانه بینالملل بامداد، درباره این دوره نوشت: «در دنیای تصویر و نمایش که همــواره بازیگر و بازیگری یکی از ارکان مهــم و اصلی آن به حســاب میآید لزوم آموزش پایهای و درســت ایــن هنر قدیمی ضروری اســت. مهارت بازیگری که بهجرئت میتوان گفت هر دهه شــکل عوض میکند، نیازمند آموزشهای پایهای اســت که با هر تغییر شکل و محتوا و ذائقه، منطبق با شرایط روز شــود. خانه بینالملل بامداد، بر آن اســت تا برای پاســخگویی به این نیاز کنونی مشــتاقان، مجموعــه کلاسهایی برگــزار کند که اصــول و مبانی بازیگری را در فــرد تقویت و او را با شــاخصههای روز بازیگری آشــنا کند». در این دوره آتیلا پسیانی: ورکشــاپ بازیگری، کیومرث مرادی: شخصیتســازی، اشــکان خطیبی: تربیــت بازیگر، محســن قصابیان: بیــان، مهدی ســاکی: بدن، پگاه طبســینژاد: بازنگری در بازیگری )نگاه معاصر به شیوههای بازیگری(، نوال شریفی: تربیت بازیگر تئاتر براساس اصول و مبانی درام، سروش کریمی: تمرکز و هوشــیاری بازیگر، محسن عبداللهیان: زبان بدن و صورت، علیرضا شــفقینژاد: سلفژ و حامد شیوایی: شخصیتشناسی برگزار خواهند کرد.

خانــه بینالملــل بامــداد در میــدان تجریــش، خیابان فناخســرو، خیابان غلام جعفری واقع شــده و علاقهمنــدان به شــرکت در کارگاه ســلفژ و تربیت صــدا میتواننــد بــا تلفنهــای 02122703960 و 02122716551 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.