پژوهش و چاپ342 عنوان کتاب با موضوع قرآني

Shargh - - هنر -

مؤسســه قــرآن و اهــل بیــت)ع(، در راســتاي تولیــد علوم قرآنــي و تقویــت پژوهــش در زمینــه فرهنــگ قــرآن، 342 موضــوع قرآنــي را در قالــب کتاب پژوهش و منتشــر کرده اســت. عباســعلي کامرانیان مسئول مؤسسه قرآن و اهل بیت)ع( و نویســنده کتابهــا در اینباره گفت: با توفیق حضرت اقدس الهي و عنایات اهل بیت)ع( عــلاوه بر برگزاري کلاسهاي آموزشــي متعدد و بیان نکتههــاي قرآني در مســاجد تهران، موفق شــدهایم تاکنون342 موضوع قرآنــي را پژوهش کرده و آنها را به صورت کتابهاي قرآني منتشــر کنیم. او درباره ویژگي کتابها گفت: همه کتابها موضوع قرآني دارند و منطبق با احادیث و روایات مربــوط به آن موضوع اســتخراج شــده اســت. همچنین براي جذابیت بیشــتر کتابهــا، بهویژه قرآنآموزان نوجوان و جوان، بهتناســب موضوع از حکایات، امثال و اشعار حکمتآموز مربوط به هر موضوع نیز بهرهگیري شده است و موضوعات بررسيشــده نوعا با زندگــي و رفتارهاي فردي و مناســبات اجتماعي مردم ارتبــاط تنگاتنگ دارد. کامرانیان اضافه کرد: بنابر اعلام مسئول نمایشگاه یاد یار مهربان در برنامه تلویزیوني، در نمایشــگاه یاد یار مهربان، یکي از کتابهاي این مؤسســه با عنوان «نکتههاي قرآني درباره شیطان» جزء چند کتابي بود که از ســوی دانشآمــوزان و معلمان تهراني بیشــترین تعداد انتخاب را داشته است. به گفتــه کامرانیان، بــراي تدویــن و افزایش بار علمي کتابهاي مذکور از بیش از40 تفسیر قرآن کریم استفاده شده اســت که ضمن بهرهگیري از انواع و اقسام علوم مطرحشده در تفاسیر مذکور، مخاطبــان با اســلوب این تعداد از تفاســیر که از قرن سوم تاکنون نوشته شــده نیز آشنا ميشوند. یادآوري ميشــود که نویسنده کتابها پیشکسوت قرآني شهر تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.