رونمایی از پوستر شوایک سرباز سادهدل

Shargh - - هنر -

پوســتر نمایش «شــوایک، ســرباز ســادهدل»، به کارگردانی حمیدرضــا نعیمی، با طرحی از محمدصادق زرجویان رونمایی شد. در حالی از پوستر نمایش «شوایک، سرباز سادهدل»، به کارگردانی حمیدرضا نعیمی رونمایی شــد که ایــن اثر از پنج مهر، ســاعت 21 هر شــب در تالار وحــدت روی صحنــه مــیرود. در ایــن نمایش، فرهاد آئیش، حامد کمیلی، امیرحســین رستمی، بهناز نــازی، مهران رنجبــر، کتانه افشــارینژاد، کامبیز امینی، یعقوب صباحی، محســن گودرزی، بهار نوحیــان، رضا جهانی، محســن ســالاری و مرجان فریقی به ایفای نقــش میپردازند و رضا افشــار، ســینا کوایی، محمد نژاد، صالح لواسانی، مجتبی باباییفــرد، عطا مقیمــی، محمد نیازی، عید هاشــمی، ســهیل باباعلی، محمد کمانگیر، ســعید رســتمی، علی گلشــنی، محمد مشتاقی، کیارش دســتیاری، پرهام ابراری، ایمان ســلگی، فرهاد قدیمخانی، امیــن بالنگ دیگر بازیگران این اثر نمایشــی هســتند. متن این نمایش را نعیمی به نگارش درآورده است و نورالدین حیدریماهر مجری طرح آن است. «شوایک، سرباز سادهدل» اقتباســی آزاد از رمانی به همین نام، اثر یاروسلاو هاشک است که روایتگر مرد سگچرانی است که بــه جنگ جهانی اول دعوت میشــود. او که قبلا بهخاطر ســفاهت از سربازی معاف شده، تصمیم میگیرد از وقوع جنگ جلوگیری کند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.