رونمایی از رمانژانرهای ایرانی

Shargh - - هنر -

شرق: مراسم رونمایی مجموعــه «رمانژانــر»، امــروز ســاعت 18 در شهرکتاب دانشگاه برگزار میشــود. این مجموعه بــه دبیری محمدحســن شهســواری در نشــر هیلا )گــروه انتشــاراتی ققنوس( منتشر شــده و تاکنون چهار کتاب از این مجموعه درآمده اســت؛ «مرداد دیوانه» نوشــته محمدحسن شهسواری، «خاک آدمپوش» نوشته ضحی کاظمی، «کاجها وارونهاند» نوشته سامان نورایی و «جمجمه جوان» نوشــته لاله زارع. این کتابها در ژانرهای تریلر، فانتزی و جنایی نوشــته شدهاند و چنان که شهسواری در مقدمه مجموعه نوشته اســت، هدف مجموعه رمانژانر، نوشتن و انتشــار رمانهایی متناســب با فرهنــگ ایرانی و احترام به شــعور و ســلیقه فرهیخته نسل جدید مخاطبان اســت. او همچنیــن از اهمیت مقوله ژانر در ادبیات نوشته، اینکه ژانرنویسی عالیترین و تکنیکیترین شــکل داستانگویی است و از نظر این نویسنده، این واقعیت چنان روشن است که بر پایه آن، نویســندگان بزرگ و صاحبسبک معاصر را میتوان به دو دســته تقســیم کرد؛ یا استادان ژانرنویس یا آن دســته نویسندگان ادبینویس که بــا وقوف کامل بر قواعد ژانر، ســعی در گذشــتن از آنها دارند. رمانژانرهــای ایرانی با حضور دبیر مجموعــه و نویســندگان کتابها در شــهرکتاب دانشــگاه، واقع در خیابان انقلاب، خیابان قدس، رونمایی و معرفی میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.