پاپیون ایرانی برنده جایزه بزرگ لهستان

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

گروه نمایــش پاپیون، جایــزه بزرگ جشنواره پروکانترای لهســتان را دریافت کرد. گروه نمایــش پاپیون که پیــش از این در جشــنوارههای داخلــی و خارجی زیادی شــرکت و جوایز مختلفی دریافت کرده بــود، اینبار در جشــنواره پروکانترای لهســتان هم موفق شــد جایزه بزرگ جشنواره را از آن خود کند. این گروه بــا نمایش «هیدرولیز نطفه جنون»، به نویســندگی و کارگردانی حسین رحیمی در جشــنواره شــرکت کرده بود کــه بازیگری آن را هنرمندان معلول ســندرم داون و بازیگران حرفهای برعهده داشــتند. این نمایش موضوع فریاد زنان در برابر خشــونتهای مشــترک جاری در جهان را به تصویر میکشــید و موفق شــد با اجرائی تأثیرگذار، جایزه بزرگ جشــنواره را از آن خود کند.... بازیگران نمایــش، مهــران قندهاری، ســارا میــری و یحیی توســلی هســتند. دیگر عوامل نمایــش عبارتاند از: ولی توســلی بهعنوان سرپرســت گروه، ســعید حسنلو بهعنوان مشــاور کارگردان، مولود ابراهیمی بهعنوان مشــاور روانشناس و علی زارعی بهعنوان مشاور تهیه. گروه نمایشــی پاپیون بعد از موفقیت در جشنواره لهســتان، برای اجرا در ایتالیا و اتریش آماده میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.