زندگی در ۲ فضا

Shargh - - سياست -

... نباید در آمار تردید کنیم، بلکه باید بگوئیم؛ آمار صحیح اســت و حتی با فروتنی و تواضع نوشــته شــده، اما ما نمیتوانیم درک کنیم! عیب از مردم است نه از آمار! اینکه مردم نمیفهمند تــورم هفت درصد شــده، تقصیر آمار نیســت، آمار منطق علمــی دارد و لابد ما از علم و هوش و حتی عقل بهرهای نبردهایم! اینکه در ســه ماه یکمیلیون شــغل ایجاد شــده، اما هنوز بچههای ما و همسایه بغلدســتی و همسایه کوچهپشــتی بیکار هستند، تقصیر خودشان است و اصلا تنبل و تنپرورند وگرنه اینهمه شــغل و پســت دولتی بود که از بس کسی نرفت سراغشان، مجبور شدند بدهند به فرزند فلان وزیر و وکیل و...! پس باز باید خودمان را و فرزندانمان را بهخاطر تنآســایی و تنپروری ســرزنش کنیم! ... اوایل دهه 70، عدهای داشتند زیر چرخهای توسعه له میشدند، برخی این لهشدن فقرا را کاملا طبیعی میدانســتند و برایش توجیه میتراشــیدند و برخی داشــتند غنیمت جمع میکردنــد! آن روزها، آمارها از بهبود و رشــد مثبت تمام شاخصهای اقتصادی حکایت میکرد، حتی از شــاخص عدالت! خوب که نگاه کنیم میبینیم که همه دســتاندرکاران آن روز -البته بهجز آنها که دستشــان از دنیا کوتاه اســت - امروز هم در پســتهای کلیدی به کار مشغولند! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.