دستگاهدیپلماسی،مرعوببرجام

Shargh - - سياست -

... از موضوعات اساســی در مهندســی نظام ســلطه جهــت چپــاول قانونمند کشورهای تحت ستم، موضوع «مدیریت دیپلماسی» است که بهعنوان روشی محکمه پسند و متمدنانه در حوزههای مختلف سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... ســلطهگران را در جهت نیل به اهداف آنان از طریق «قدرت دیپلماسی» یاری میکند. دیپلماسی بهعنوان روشی نوین برای سلطه بر کشورهای هدف به معنی حفاظت از منافع کشور و وصول به اهداف سیاست خارجی از طریق اعمال قدرت )خواه نظامی و خواه دیگر اشــکال قدرت از جمله اقتصــادی، فرهنگی، علمی، عقیدتی و...( است... دستگاه دیپلماسی نباید مرعوب برجام باشــد و نباید همت خود را مصروف سرپا نگهداشتن لاشه برجام نافرجام کند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.