قربانیان بن سلمان

موج دستگیریها در عربستان به روحانیون و روزنامهنگاران رسید

Shargh - - جهان -

پسلرزههای زلزله سیاســی در رأس هرم قــدرت آل ســعود به نظــر همچنــان ادامه دارد و حال به بازداشــت روحانیــون منتقد و حتی شــهروندان عــادی کشــیده شــده اســت. هرچند جایگزینشــدن محمدبن نایف با محمدبن سلمان در مقابل دوربینهای تلویزیونی، با ســلام و صلوات و صورتهــای خندان صورت گرفت اما در پشــت پــرده قضیه جور دیگری بــود. کناررفتن بن نایف از ولیعهــدی در واقع به معنای کاهش ســهم جناح شــبیریها از قدرت و متمرکزشــدن آن در دســت خانواده ملک ســلمان بود. این مسئله همان زمان نیز با اعتراضهایی از ســوی چهرههایی ردهبالا در خانــدان آلســعود از جمله خــود محمدبن نایف همراه بود که گفته میشــود به حصر خانگی او نیز انجامیده اســت. در ادامه نیز رســانههای سعودی از خنثیکــردن طرح تــرور محمدبن ســلمان خبر دادند که به دســتگیری افــرادی نزدیک به خانواده سلطنت نیز منجر شد. اما اینبار دامنه سرکوبها و دســتگیریها فراتر از خانواده سلطنتی رفته و دامن فعالان مدنی و حتی شــهروندان عادی را نیز گرفته است.

البتــه مــوج جدید دســتگیریها در عربســتان سعودی با این استدلال صورت میگیرد که این افراد با کمک و یاری قدرتهای خارجی به دنبال تضعیف و ســرنگونی سلســله آلســعود بودهاند. البته این چیزی اســت که دولت عربستان ادعا میکند. پیش از این ۱6 نفر در عربستان در این رابطه دستگیر شده بودند و امکان دارد که بیــش از 30 نفر نیز در چند روز اخیــر به اتهام انتقاد از سیاســتهای محمدبن سلمان، ولیعهد جدید عربستان دستگیر شده باشند. در میان بازداشتشــدگان، نام تنیچند از روحانیون برجســته، یک روزنامهنگار، یک شــاعر و حداقل دو زن و یک شــاهزاده نیز دیده میشــود. از جمله این روحانیون برجســته میتوان به سلمان العودا، یک روحانی محبوب در شبکههای اجتماعی اشاره کرد که هیچگاه از خط دولت پیروی نکرده است. جالب این است که این روحانی برجسته بعد از گفتوگوی تلفنی هفته پیش محمدبن سلمان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، ابراز امیدواری کرده بود که دو کشور با هم آشتی کنند.

منتقدان این دســتگیریها گمــان میکنند قصد دولت از این اقدام خاموشکــردن صدای منتقدان ولیعهد جدید و همچنین سیاســتهای او در قبال مســائل منطقــهای از جمله بحران قطر باشــد. با گذشــت نزدیک به دو ماه از آغاز بحــران قطر، این کشــور نهتنها به خواستههای عربســتان تن نداده بلکه این تحریمهــای دیپلماتیک و اقتصادی، عملا زمینــه نزدیکی هرچه بیشــتر قطر و ایــران، رقیب اصلی عربســتان در منطقه را فراهم کرده اســت. همین امر باعث شــده اســت انتقادات به رویارویی بــا قطر و جنگ در یمن که گمــان میرود با هدایت بن ســلمان صورت میگیرد، بیشــتر شود. در چنین شــرایطی، هرگونــه انتقــاد از سیاســت منطقهای عربستان به معنای زیرسؤالبردن صلاحیت شخص بن سلمان منظور میشــود؛ آن هم در شرایطی که گفته میشود ملک ســلمان، پادشاه عربستان قصد دارد در آینــدهای نزدیک به نفع پســرش، محمدبن ســلمان از قدرت کنــار بکشــد. درحالیکه عدهای در عربســتان اصلاحات و تغییرات شــاهزاده جوان سعودی را برای آینده سلطنت ضروری میدانند، از نظر عدهای دیگر، این شاهزاده جوان، تازهکاری تشنه قدرت است که با واژگونکردن سنتهای این کشور، آینده پادشاهی آلســعود را به مخاطره میاندازد. در نتیجــه برخــی تحلیلگران، این دســتگیریها را زمینهســاز بر تخت پادشــاهی تکیهزدن محمد بن سلمان میدانند؛ شاهزادهای که به نظر هیچ نقدی را تاب نمیآورد.

بااینحال یکی از مقامات دولت عربســتان که به دلیل حساسیت موضوع خواسته نامش فاش نشود، در گفتوگو با «نیویورکتایمز» مدعی شــده اســت این بازداشتها نه با هدف تقویت و تحکیم ولیعهد جدیــد بلکه بخشــی از طــرح امنیتی بــرای تثبیت پادشاهی آلسعود است. در مقابل، جمال خاشوگی، یــک روزنامهنگار بازنشســته عربســتانی که زمانی بهعنوان مشاور دولت سعودی نیز فعالیت داشته و اکنون در ایالات متحده به سر میبرد، این استدلال را که این افراد به خاطر توطئه علیه کشورشان دستگیر شدهاند، رد کرده و آن را بیمعنی میداند.

او در این رابطه میگوید: «این افراد عضو سازمان سیاسی نبوده و از دیدگاههای متفاوتی برخوردارند». از نظــر خاشــوگی، تنهــا وجــه اشــتراک افــراد بازداشتشده، عدم محکومکردن بایکوت دیپلماتیک و اقتصادی قطر اســت. اظهارات خاشوگی بیشتر بر دستداشتن بن ســلمان در این دستگیریها صحه میگذارد. طبق ادعای دولت عربســتان، آنهایی که دســتگیر شــدهاند از دو کشــور خارجی نامشخص کمــک مالــی دریافــت کــرده و همکاریهایــی با اخوانالمســلمین و حوثیها داشــتهاند. عربستان ســعودی هر دو گــروه را تروریســت میدانــد و با حوثیها در یمن میجنگد. این مقام دولتی همچنین دستگیری شــاهزاده عبدالعزیز بن فهد، پسر پادشاه سابق و پسرعموی ملک سلمان را انکار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.