نجات گذشتگان از تفسیر آیندگان

Shargh - - يشه -

او دوره کوتاهی در یکی از دانشگاههای بریتانیا تدریس کرد، اما سپس بهعنوان یک محقق مســتقل زندگی کرد، گاه در دانشــگاههای خارج درس داد، بهغیر از اشعارش، متون تاریخی و نظری نوشت، در مناقشه و مجادلههای مکتوب سیاسی شرکت و در سال 1988 یک رمان علمیتخیلی منتشر کرد: «یادداشتهای سایکائوس» ‪The Sykaos Papers(‬ .) وقتی دیگر نمیتوانست مبارزه سیاسی کند در «ووسترشایر» به باغبانی میپرداخت. او بعد از تحمل یک دوره بیماری طولانی در 28 آگوســت 1993 از دنیا رفت. تامپســن در یاد همه کســانی که او را میشناختند و اکثر کســانی که آثارش را خوانده بودند، نویســندهای بهیادماندنی و انســانی تمامعیار خواهد ماند. مرگ او فقدان بزرگی برای آنان است و هنوز روشــن نیست حیات روشنفکری، تاریخ و چپ انگلستان از نبود او چقدر ضرر میکند. پینوشتها: 1- واحــد «عملیاتهای اجرائی ویژه» انگلســتان SOE() طی جنگ جهانی دوم تأسیس شد. هدفش خرابکاری در تأسیسات متحدین )آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن( و شناسایی مناطق اشغال شده اروپا بود.

2- ویلیــام موریــس ‪183۴( )1896-‬ شــاعر، هنرمنــد و انقلابــی سوسیالیست که مشارکت بسیاری در تشــکیل اتحادیه سوسیالیست به همراه النور مارکس داشــت. موریس، هنرمندی بود که پس از مشاهده و شــناخت فقدان خلاقیــت و آزادی هنری در فرآیند کار ســرمایهداری کمونیستی انقلابی شد. منبع: یادداشــت حاضر را اریک هابزبام دو روز بعد از مرگ ادوارد تامپسن در 30 آگوست 1993 در ایندیپندنت منتشر کرد و سپس در اینجا بازنشر شد: ‪Radical History Review 58:157-159, 1994‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.