جنگ بیوقفه آمريکا با طالبان

Shargh - - جهان -

ناظــران میگوينــد هماهنگــی دقيقی بيــن گروهها و جمعيتهای تندرو وابسته به طالبان وجود ندارد. حکيمالله محســود، فرمانده شاخه اصلی طالبان پاکســتان بود. حرکت طالبان پاکستان به دليل انجام دهها حمله انتحاری مورد ســرزنش قرار گرفت. افغانهايی که از هرجومرج و کشــت و کشــتار داخلــی بعد از اخراج شورویها به تنگ آمده بودند در ابتــدای کار از طالبــان اســتقبال کردند. محبوبيــت آنها بهخصوص زمانی بيشــتر شــد که موفق شدند تا حد زيادی با فســاد مبــارزه کنند، جلــوی ناامنیها را بگيرند و مناطق تحــت کنتــرل خودشــان را بــرای رفتوآمدها و تجارت امن کنند.

حمله آمریکا

ســپتامبر ســال 1995 نفــوذ طالبــان از جنوبغربی افغانســتان بهســرعت گســترش يافــت و آنها توانســتند بر هــرات کــه هممرز با ايران اســت مستولی شــوند. دقيقا يک ســال بعد آنها توانســتند کابل، پايتخت افغانســتان را بــه تصرف خــود درآورده و دولت برهانالدين ربانی رئيسجمهور را که احمدشاه مسعود، وزير دفاعش بود سرنگون کنند. با ورود به ســال 1998 طالبان بــر 90 درصــد از خاک افغانســتان مسلط شــده بود. طالبان متهم بود کــه حقوقبشــر را نقــض و ميراث فرهنگی را نابود کرده اســت. يکی از بارزترين نمونه اين کارها در ســال 2001 رخ داد و طالبان باوجود خشم و نفرت جهانی، مجســمههای بودا را در باميان ويــران کرد. هفتم اکتبر 2001 نيروهــای ائتــلاف بينالمللی به افغانســتان حمله کردند و هفته اول دسامبر همان سال نظام طالبان فروپاشيد. ملاعمر پا به فرار گذاشت. البته بسياری بر اين باور بودند که او به شــهر کويته در پاکستان گريخته است، اما اسلامآباد وجود چيزی به نام «شورای کويته» را نفی کرد.

بازگشت طالبان

باوجود بيشترين تعداد نيروهای خارجی در تاريخ يک کشــور، طالبان توانســت دوبــاره نفوذ خــود را در مناطقی از افغانستان توسعه داده و خشونتها را به اين کشور بازگرداند. بازگشــت آنهــا در ســالهای اخير مصادف بوده با کاهش خسارتهای جانــی و مــادی و احيــای دوبــاره روحيــه انتقامجويی. در ســالهای گذشــته طالبان حملات زيادی را در کابــل ترتيب داده اســت که يکی از مهمترين آنها سپتامبر سال 2012 بود که عناصر اين گروه به پايگاه «کمپ باســتيون » وابســته به نيروهای ناتو يورش آوردنــد. در همان ماه ارتش آمريکا زندان جنجالــی بگرام را که حاوی سه هزار ســتيزهجوی طالبان و تروريســتهای مشــابه آنهــا بود تحويل دولت افغانستان داد. در چند سال گذشــته اعتمادبهنفس طالبان بيشتر شده اســت. آنها از بمبهای کنــار جــادهای بهعنوان وســيلهای برای حمله به نيروهای افغانســتان و ناتو اســتفاده میکنند. بهسختی میتوان تعداد کســانی را مشخص کــرد که در اينگونه حملات کشــته میشوند. وزارت کشــور افغانستان میگويد طالبان مســئول قتل بيش از هــزارو 800 نفــر از نيروهای ملی افغانســتان در ســال 2012 اســت. کمااينکــه حدود 800 ســرباز ارتش ملی افغانستان در انفجار بمبهای کنار جادهای در همان ســال کشــته شــدهاند. ســپتامبر 2015 طالبان بر شهر اســتراتژيک قندوز مسلط شد. اين برای نخستينبار از شکست سال 2001 بــود که طالبان ســيطره خود را بر مرکز يکی از اســتانهای کشور تحميل میکرد. حدود 9 هزار سرباز آمريکايی و افغانی تنها منشأ تهديد طالبان نيســتند، زيرا اين گروه اخيرا از ســوی تشکيلات داعش نيز تهديد میشود. بعد از 16 سال از سرنگونی دولت طالبان و صرف مبالغ تخيلی بــرای غلبه بــر اين تشــکيلات، بايد گفــت طالبــان همچنــان مقاومت میکنــد و گفته میشــود هماکنون حدود 40 درصد از خاک افغانســتان در کنترل اين گروه است.

منبع: بیبیسی عربی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.