شلاق، کار اجباری و تبعید، مجازات مهندس متعرض

Shargh - - حوادث -

شرق: مــرد جوانی که متهم بود چند زن را به صورت ســریالی مورد تعرض قرار داده اســت، به شلاق، کار اجباری و تبعید محکوم شد.

به گزارش خبرنــگار ما، چندی پیــش زن جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و از تعرض ســریالی مرد جوانی خبر داد. ایــن دختر جوان به کارآگاهان گفت: مدتی پیش یکی از دوســتانم به نام نگین درحالیکه اشــک میریخت گفت پســر جوانی او را مــورد آزار قرار داده و از او فیلم گرفته اســت. او از من خواست کمکش کنــم، برای همین بــرای پیگرفتن فیلمها با دوســتم به ســراغ این مرد جوان رفتیم. او به ما قول داد فیلم و عکسها را میدهد، اما ناگهان به ســمت حاشــیه تهران رفت و با تهدید چاقو اینبار من را آزار داد. پس از این اتفاق متوجه شدم این مرد یکی دیگر از دوســتانم را مورد آزار قرار داده است. بهاینترتیب با توجه به شکایت این زن، جستوجوی پلیس برای پیداکــردن مرد جوان آغاز شــد و دو شــاکی دیگر نیز شناسایی شــده و با شــرح حادثه از این مرد شکایت کردنــد. در ادامــه تحقیقات، کارآگاهان با شناســایی متهــم او را بازداشــت کردند و مــورد بازجویی قرار دادند. او که ابتدا منکر آزار و اذیت شکات شد، گفت: 35 ســال دارم و دانشجوی کارشناســی ارشد رشته عمران هستم. با شــاکیان دوست بودم، اما هرگز آنها را مــورد آزار و اذیــت قرار ندادهام. پــس از بازجویی از ایــن متهم، او با قرار وثیقه از زندان آزاد شــد. پس از مدتــی، چهارمین قربانی بــه پلیس مراجعه کرد و گفــت این مرد جوان او را هم مــورد آزار و اذیت قرار داده اســت. بهاینترتیب با توجه به شکایت شاکیان و سایر مدارک موجود در پرونده، متهم به شعبه هشت دادگاه کیفری اســتان تهران احضار شد، اما متهم در این جلسه حاضر نشــد. وکیل متهم در این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شــد، از قضات خواست تا بار دیگر از شــاکیان تحقیق شود. قضات با درخواست وکیل موافقت کردند و با تکمیل تحقیقات روشن شد چهار شــاکی حرفهای متناقضی را مطرح میکنند. با توجه به گفتههای متناقض شــاکیان، هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و وی را به صد ضربه شلاق، 18 ماه اقامت اجباری در شهری بدآبوهوا و خدمات رایگان شهری به صورت روزانه در همان شهر محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.