کشف یک تن مواد مخدر در سیستانوبلوچستان

Shargh - - حوادث -

ایرنــا: فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان گفــت: یکتــنو 3۶ کیلوگــرم مــواد مخــدر با دســتگیری اعضای باند بزرگ ســوداگران مرگ و هلاکت یک قاچاقچی مســلح و سابقهدار در این استان کشف شد. ســردار محمد قنبری روز شنبه اظهار کــرد: مأمــوران انتظامی شهرســتانهای ایرانشــهر و زاهدان از فعالیت قاچاقچیان مسلح با اســتفاده از خودروهای کوهســتانی و تیزرو در جابهجایــی مواد مخدر مطلع شــدند. وی افزود: پس از هفتهها اقدامات شبانهروزی، سه دستگاه خــودرو تویوتــا متعلق بــه اعضای ایــن باند در مسیرهای فرعی ایرانشهر - زاهدان شناسایی شد و بهطور نامحســوس تحت کنترل قــرار گرفتند. وی تصریح کرد: قاچاقچیان مســلح پس از ورود به کمیــن یگانهای عملیاتــی پلیس، به صورت مسلحانه با آنان درگیر شدند و پس از یک ساعت درگیری شــدید، یک قاچاقچی به هلاکت رســید و دو ســوداگر مرگ نیز دســتگیر شــدند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان اظهار کرد: مأموران در بازرسی از خودروهای بهجامانده از قاچاقچیان 813 کیلوگــرم تریــاک و ۲۲3 کیلوگرم حشــیش کشف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.