خدايا! اين چه روزي است که کريميقدوسي از ما تشکر ميکند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: جلســه غیرعلني ظریف و معاونانش صبــح روز گذشــته در صحــن مجلس برگزار شــد؛ جلســهاي که به نوشــته خبرگزاري فــارس، آنچه در آن مطرح شــده، با حمایت نماینــدگان منتقدي مانند کریميقدوسي همراه شده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.