آمريکا برجام را نقض کند در جهان بیحیثیت میشود

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرسانی ریاســتجمهوری: حجتالاسلام حســن روحانی روز گذشته در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه هــرگاه بدخواهان به دنبال تحمیل فشــار بر کشــور بودهاند، مردم با حضور، هوشــیاری و تلاش بیشتر، قاطعانه به آنها پاسخ دادند، گفت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.