رئيس مجلس سؤال از رئيسجمهور را بهصلاح نميداند

Shargh - - سیاست -

شرق: رئيس مجلس موافق طرح سؤال از حسن روحاني نيست؛ اين پاســخ روز گذشته علي مطهري، نايبرئيس مجلس شــوراي اســامي، به سؤال نادر قاضيپــور بــود. روز گذشــته قاضیپــور از مطهری خواست هرچه سريعتر سرنوشــت موضوع سؤال از رئيسجمهور درباره مؤسســات مالی را شــفاف کند؛ مطهری پاســخ داد: «اين موضوع به تشخيص رئيس مجلس مربوط میشود. بر اساس قانون، طرح سؤال از رئيسجمهور در جلســه علنی بــا تصميم رئيس مجلس امکانپذير است و شايد ايشان صاح نمیداند کــه اين مســئله طرح شــود». مدتي اســت عدهاي از معترضــان مؤسســه مالي کاســپين جلو مجلس شوراي اســامي تجمع ميکنند و خواستار رسيدگي به وضعيت ســپردههاي خود هستند. نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه، روز گذشته با استناد به اصل 88 قانون اساســی، خطاب به هيئترئيســه تصريح کرد: نمايندگان مجلس با جمعآوری امضا طبق آييننامه از رئيسجمهور درباره سپردههای مردم در مؤسسات مالی سؤال کردند؛ اما اين سؤال به کميسيون مربوطه ارجــاع داده نشــده و روند آن طبــق آييننامه پيش نمیرود. از 135 نماينده رأي جمع کرديم؛ چرا سؤال ما از رئيسجمهور درباره مؤسســههاي مالي مطرح نميشــود؟ مردم چند شــبانهروز برابر قوه قضائيه و استانداري خراســانرضوي جمع شدهاند؛ چرا سؤال از رئيسجمهور را مطرح نميکنيد تا ايشــان پاســخ دهــد؟». علی مطهری، نايبرئيس مجلس شــورای اسامی در پاسخ به اين اخطار، با بيان اينکه اقدامات خوبی در رسيدگی به وضعيت ســپردهگذاران انجام شــده که کافی نيســت، گفت: «قوه قضائيــه، بانک مرکــزی و مجلس جلســاتی برگــزار کردهاند و آقای پزشــکيان پيگيری میکند». نماينده مردم تهران، ری، شميرانات، اسامشــهر و پرديس در مجلس شورای اســامی ادامه داد: «بااينحال، طبق آييننامه، سؤال از رئيسجمهور بايد به کميســيون ارجاع داده شــده باشد؛ اما اين اقدام بايد از سوی شخص رئيس مجلس صورت گيرد که احتمالا تاکنــون صاح نديدهاند؛ اما در هيئترئيســه دراينباره صحبت میشود». پس از اين تذکر، 152 نماينــده در بيانيهاي از رئيس مجلس خواســتند هرچه ســريعتر اين موضــوع را به نتيجه برســاند. در متن اين بيانيه که از ســوي محمدحسين فرهنگي، عضو هيئترئيسه، خوانده شد، آمده است: «با وجود اينکه قــوه مقننه بايد الگوي رعايت قوانين باشــد، با گذشــت بيش از ســه مــاه از تحويل طرح ســؤال از رئيسجمهور و با وجــود صراحت قانوني آييننامه داخلي مجلس که بايد در سريعترين زمان به کميسيون مربوطه ارجاع داده شود، اين سؤال ارجاع داده نشــده اســت؛ درحاليکه مردم بيــش از 10 ماه است که در خيابانها ســرگردان هستند». نمايندگان امضاکننده اين بيانيه درخواست کردند رئيس مجلس و هيئترئيسه نسبت به ارجاع سؤال از رئيسجمهور به کميســيون مربوطه اقدام لازم را انجام دهند. روز گذشــته مصطفی کواکبيان، نماينده مــردم تهران در مجلس شــورای اســامی، نيز در تذکری شفاهی در جلســه علنی گفت: «با توجه به لفاظیهای ترامپ، رئيسجمهــور آمريکا و اينکه قرار اســت فردا عليه منافع ملی کشــورمان ســخنرانی کنــد، میخواهم همانطور که ســپاه و دســتگاه ديپلماســی در برابر دشمنیها اتحاد دارند، سران قوا هم اين اتحاد را بروز بدهند». او در ادامه با اشــاره به اينکه طبق اصل 176 قانون اساسی، همه بايد در مسير منويات نظام حرکت کنيم، گفت: «در کشــور در تمام عرصههای سياســی و حتــی فضای مجازی، آمادگــی لازم وجود دارد؛ اما باز هم مسئولان اقتصادی به اين موضوع توجه کنند که برخی التهابات در بُعد اقتصادی، فشــار به مردم وارد نکند». عضو فراکســيون اميد مجلس شــورای اســامی در بخش ديگــری از تذکر خود بــا تأکيد بر اينکه اصاحطلبان و اصولگرايان در سطحی واحد در برابر دشمن ايستادگی کرده و انسجام داخلی را حفظ میکنند، گفت: «طبق اصل 106 قانون اساسی مرجع تشخيص جاسوسی در کشور، وزارت اطاعات است و وزير اطاعات درباره فرزند يکی از سران قوا نظر خوبی مطرح کرد». کواکبيان گفت: «قــوه قضائيه بهتازگی برخوردهايی بــا برخی فعالان اصاحطلب داشــته اســت؛ اما اينکه صداوسيما يکمرتبه حکم يک سال حبس تعزيری برای عدهای را که قبا نماينده بودهاند با عنوان جاسوســی مطرح کند، درست نيست و نبايد آنها را جاسوس خطاب کنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.