هشدار در دقيقه 90 روحانی: آمریکا برجام را نقض کند، در جهان بیحیثیت میشود

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی ریاســتجمهوری: حجتالاسام حســن روحانی روز گذشــته در جلســه هيئت دولت با بيان اينکــه هرگاه بدخواهــان به دنبال تحميل فشــار بر کشــور بودهاند، مــردم با حضور، هوشــياری و تاش بيشــتر، قاطعانه به آنها پاســخ دادند، گفت: «آن زمانی کــه رئيسجمهور آمريکا برای ايجــاد نمايش قدرت در عربســتان عليه ايران به منطقه آمده بود، ملت ايران به زيبايی و با حضور پرشور خود در انتخابات 29 ارديبهشت، پاسخ قاطعی به آمريکا و حاميانش دادند».

رئيسجمهــوری با اشــاره به اينکه ملــت ايران در مقاطع حساس همواره حاميان اصلی انقاب اسامی، نظام جمهوری اسامی ايران، استقرار امنيت و دستيابی به منافع ملی بودهاند، عنوان کرد: «دشمنان و بدخواهان ملت ايران بايد بدانند که اين ملت در مسير حرکت خود به ســمت پيشــرفت و تعالی، هرگز اهداف بلند خود را از يــاد نبــرده و ذرهای از اعتماد آنها نســبت به نظام و ايستادگیشان در برابر دشمنان کاسته نخواهد شد».

او، اســتقبال و رأی مردم به نظام جمهوری اسامی ايران و کانديداهايی را که مورد تأييد نظام بودند، بهترين پاســخ کوبنده و قاطع ملت به بدخواهــان با يک اقدام کاما دقيــق، حقوقــی و قانونی و با نمايش شــکوه و اقتدار ملی دانست و افزود: «البته بدخواهان دستبردار نبــوده و ممکن اســت هر زمانی اقدام بــه توطئه عليه انقاب و کشــورمان کنند که در اين راستا ما بايد هميشه بــرای مقابله با حــوادث احتمالی توانمنــد، قدرتمند و آماده باشــيم. ديپلماتهای کشــور بهعنوان نمايندگان ملت ايــران، در يک مذاکرات چندجانبــه و به يک معنا بينالمللی، حضور پيدا کردنــد که در نتيجه آن توافقی بــه نام برجام تحقق پيدا کرد و بعد از حدود شــش ماه اجرائی و عملياتی شد». روحانی با بيان اينکه برجام يک آزمون بســيار بزرگ برای همه دولتهای شرکتکننده در مذاکرات و ســاير دولتهای جهان است، عنوان کرد: «تعهد و وفایبهعهد، اســاس اطمينــان جهان به يک دولت اســت؛ ما بهعنوان جمهوری اسامی ايران، دقت کرديم و حواسمان جمع بوده است، وقتی تعهد داديم، تــا آخر پای آن ايســتادگی کرديم و ايــن افتخاری برای ماســت». رئيسجمهور با اشاره به اينکه اگر طرف ديگر مذاکره، بدخواه، رقيب يا دشــمن ما از تعهد خارج شود، اين برای ما شکست نيســت؛ بلکه شکست برای طرف مقابل است، گفت: «ما در زمان و مقطع لازم راه درست را انتخــاب کرديــم و بهخوبی وارد مذاکره شــديم و در مذاکره با همه توان و دقت پيش رفتيم و آنچه به دست آورديم، بهترينِ ممکن بــود. اگر همه طرفهای مذاکره پای اين توافق بايســتند، به معنای اين است که حيثيت خودشان را حفظ کردهاند و اگر کسی پای توافق نايستد، در حقيقت حيثيت خودش را خدشهدار کرده است».

او ادامــه داد: «امــروز نســبت بــه سياســتهای آمريکا شــاهد دو صفبندی داخلی و جهانی هســتيم؛ ببينيد در داخــل آمريکا صاحبنظران، انديشــمندان و سياســتمدارها، نســبت به اقدامات اخيری که دولت آمريکا انجــام میدهد، چگونه موضع میگيرند و حرف میزننــد». روحانی با طرح اين ســؤال کــه آيا اقدامات رئيسجمهور جديد آمريکا به وحدت داخلی اين کشور کمک میکند يا موجب تفرقه و شکاف بيشتر میشود؟ گفت: «اتفاقا با اين اقدامات اين شــکاف بيشتر میشود؛ چراکه اگر روزی آمريکا بخواهد از برجام خارج شود، آن وقت برای مردم روشــنتر میشــود که آمريکا چه ضرر بزرگی کرده اســت». او با اشــاره به اينکه در صفبندی جهانی نســبت به اقدامــات آمريکا، تنها چند کشــور و رژيم انگشتشمار هســتند که از اين اقدامات طرفداری

میکننــد، عنــوان کرد: «امروز مســيری کــه جمهوری اســامی ايران انتخاب کرده، مورد حمايت جهان است و حتی در ميان متحدان آمريکا در اروپا هم کسی نيست کــه از برهمزدن توافق حمايت کنــد؛ چراکه اين توافق، توافقی دوجانبه نيست؛ بلکه يک توافق جهانی است». رئيسجمهوری با بيان اينکه رئيسجمهور آمريکا با اين اســتدلال که هر اقدامی رئيسجمهور قبلی انجام داده، با آن مخالفت میکند، دســت به اين اقدامات زده و اين بیمنطقی آشکار است، گفت: «واقعا برای دولت آمريکا شرمآور است که استدلالش اين باشد که با هر کاری که دولت قانونی قبل انجام داده، مخالفت کنند». او افزود: «امروز ايران بهعنوان کشــوری کــه به تعهدات خودش پايبند اســت، مورد تحســين افکار عمومی و دولتهای جهان است و آمريکا بهعنوان کشوری که اعتبار، حيثيت و آبروی خودش را به حراج گذاشته، مطرح است که البته عده زيادی در داخل آمريکا از مقامات لشکری و کشوری گذشته و فعلیشان و حتی مقاماتی که در دولت فعلی آمريکا هستند، با اين سبک و سياق دولت آمريکا مخالف هستند. ملت بزرگ ايران، کار بسيار بزرگی را انجام داد و ما ســندی را امضا کرديم که امروز جهان از آن حمايت کرده و در برابر اقداماتی که دشــمن ما میخواهد انجام دهد، با زبان، بيان و استدلالشــان ايستادهاند». روحانی با بيان اينکه ملت ايــران همواره متحد و همراه با نظام بوده و در اين مواقع هميشــه وحدت خود را بيشــتر به نمايش میگذارند، گفت: «ممکن است عدهای به برجام هم انتقاد داشــتند و شــايد اگر رأی بگيرند، بگويند ما به برجام رأی نمیدهيم و اين برای يک کشــور دموکراتيک طبيعی اســت؛ اما برجام مورد اجماع همه مسئولان و مقامات اصلی کشور بوده است؛ شورای امنيت ملی آن را تصويب و مجلس شــورای اسامی و شورای نگهبان و از همــه مهمتر مقام معظم رهبــری راجع به آن نظر دادهاند».

امروز موافق و مخالف برجام در کنار هم هستند

رئيسجمهوری با اشاره به اينکه امروز رئيسجمهور فعلی آمريکا شرايطی را ايجاد کرده که ايران، از هميشه يکپارچهتــر، يکصداتر و متحدتر اســت، عنــوان کرد: «امــروز موافــق و مخالف برجام در کنار هم هســتند و همه صــدای واحدی دارند؛ ما نقض عهد را نادرســت، غلط و نسبت به مصالح کشور، منطقه و جهان خائنانه میبينيم. ملت ايران هيچگاه به آمريکا اعتماد نداشــته و میدانــد که آمريکا چه اقداماتــی عليه منافع ملی ما انجــام داده و میدهد، ولی امروز واضحتر و آشــکارتر همــه در کنار هم قــرار گرفتند». او گفــت: «آمريکا اگر بخواهد عليه يک معاهده و قرارداد بينالمللی که مورد تأييد شورای امنيت ســازمان ملل و بخشی از قطعنامه 2231 اســت، موضعگيری خصمانه کنــد، تنها با ايران مخالفــت نمیکند، بلکه با کشــورهای جهان مخالفت کرده و در برابر ســازمان ملل ايســتاده است؛ البته اين را گاهی بهصراحت هم میگويد که اين ســازمان ملل به درد ما نمیخــورد». روحانی با تأکيد بر اينکه اگر آمريکا دچار خطا شده و از برجام خارج شود، ضرر اين کار صرفا برای آمريکايیهاســت، افزود: «مــا راههای مختلفی را پيشرو داريم و هر راهی که مصلحت نظام و کشــور ما در آن باشد را انتخاب میکنيم و هيچ مشکلی در پيشبرد اهداف و مســيرمان نخواهيم داشــت. امروز پنج کشور مذاکرهکننده با ايران، کشــورهای اتحاديه اروپا و ســاير کشــورهای جهان همراه با ايران هستند و اگر آمريکا اين خطا را مرتکب شــود، عليه منافع ملی و حيثيت آمريکا اقدام کرده است». او با بيان اينکه نبايد هيچگونه نگرانی در داخل کشــور نســبت به اين اقدامات داشته باشيم، گفت: «تا زمانی که ملت ما متحد، منســجم و يکصدا بوده و مطيع رهبری شــجاع هســتيم، هيچ مشــکلی برای کشــور ما پيش نمیآيد. فرازونشيب وجود دارد اما بهخوبی از آن عبور میکنيم .»

اقدام آمریکا علیه سپاه، خطا اندر خطا است

رئيسجمهوری با اشــاره به اينکه امروز کاما روشن میشــود که دولت ياغی کيســت و کســی که مقررات بينالمللــی را زير پا میگذارد، چه کســی اســت، ادامه داد: «اگر آمريکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود و عليه سپاه پاسداران اقدامی کند، اين ديگر خطا اندر خطا است؛ سپاه پاسداران تنها يک واحد نظامی نيست، بلکه سپاه پاســداران در دل اين مردم بوده و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده است». روحانی عنوان کرد: «سپاه نهتنها محبوب ملت ايران بلکه محبوب مردم عراق هم هســت چون بغداد را نجــات داده؛ محبوب کردهــای عراق هم هســت چون اربيــل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوريه هم هست چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم هست چون طرفدار حيثيت و استقال لبنان بوده است؛ سپاه هميشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروريســتها ايســتاده اســت. آمريکايیها بهدليل آنکه میخواستند داعش را 20 سال در اين منطقه نگه دارند و از اين ابزار استفاده کنند، حق دارند از سپاه عصبانی باشند؛ چراکه سپاه با برنامهريزی و حمايت خودش از ملت عراق، سوريه و لبنان، داعش را ذليل کرده اســت». او افزود: «آمريکايیها حق دارند از برجام ناراحت باشند؛ چراکه جمهوری اسامی ايران در شــرايط حساســی که آنها میخواســتند اعام کنند ايران دروغگوست و پشــت پرده بمب هستهای درست میکند، با حضور در مذاکرات ثابت کرد که دروغگو آنها هستند». رئيسجمهوری با تأکيد بر اينکه ارتش، سپاه و بسيج جدای از ملت نبوده و همواره در کنار ملت هستند، گفت: «هيچگونه اختافی بين جناحهای ما برای مقابله با توطئه دشمنان وجود ندارد و همه يکپارچه و در صف واحد هســتيم؛ هيچگونه تزلزلی در کشــور ما بهوجود نخواهــد آمــد و مردم مقــاوم ايران در برابــر توطئهها ايستادگی خواهند کرد». روحانی سخنان رئيسجمهور آمريکا درباره ايران در سازمان ملل متحد را بیاهميت و سخيف دانســت و عنوان کرد: «آمريکا بايد به ملتهای منطقه ما جواب دهد که چرا مردم افغانستان را بدبخت کرده و 18 ســال ناامنی را در اين کشور ايجاد کرده است؛ چرا عراق را ناامن کرده و داعش را بر مردم مسلط کرده اســت و چرا در امور داخلی کشــورها مداخله میکند؛ فقط به اين اميد که ساح بيشتری بفروشد». به هممیهنان کرد ایران صددرصد اعتماد داریم

او افزود: «بنده پيشــاپيش میخواهم از ملت بزرگ ايران تشکر کنم؛ پيشاپيش از همه رسانهها میخواهم که کنار ملت و همصدا با ملت باشند و پيشاپيش به آمريکا میگويم در اين توطئه هم مثل همه توطئههای قبلیتان شکستخورده هستيد؛ باز خطا و اشتباه کرديد و باز هم اشتباه میکنيد». رئيسجمهوری خطاب به همميهنان کرد ايران نيز گفت: «ما به شــما صددرصد اعتماد داريم و خطای سياسی عدهای در اقليم کردستان عراق را پای شما نمینويسيم؛ چراکه شما بخشی از مردم بزرگ ايران و قومی وفادار و ريشــهدارترين قوم ايرانی در اين منطقه هستيد و هميشه کنار انقاب بودهايد؛ در جنگ تحميلی هم کنــار ملت ايران بودهايد».روحانــی با بيان اينکه به همه مردم کُرد در ايران، عراق، سوريه و ترکيه عاقهمند هستيم و نمیخواهيم هيچ فشاری به کردها وارد شود، افزود: «اگر مسئولان آنها خطا و اشتباه کردند، بايد بهای خطايی را که انجام دادند پرداخت کنند، ولی مردم کرد بهعنوان مردمی صلحجو در منطقه، دنبال پيشــرفت و مورد احترام هستند. تمام اقوام ايرانی متحد، يکپارچه و در کنار هم هســتند و امروز وحدت و اتحاد ما از هر روز ديگر بيشتر است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.