وزیر اطلاعات: دریاصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزير اطاعات گفــت از نظر معاونت ضد جاسوســی اين وزارت که مرجع تشخيص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دریاصفهانی مرتکب جاسوســی نشده است. ســيدمحمود علوی درباره اتهام جاسوسی يکی از مشــاوران تيم مذاکرات هســتهای گفت: وزارت اطاعات مسئول صيانت و حراست از مذاکرات هســتهای بوده و در اين موضوع يکی از درخشانترين فعاليتهای خــود را در اين حوزه انجام داده اســت. او خاطرنشــان کرد: مذاکــرات در امنترين فضا از نظر صيانت از اطاعات انجام شــده و وزارت گزارشهای بیوقفه آن را به مقامات عالی کشور منعکس کرده است. وزير اطاعات درباره اتهام جاسوســی دریاصفهانــی، تصريح کرد: درخصوص دریاصفهانــی قبا در چند نوبت تصريح کــرده و بازهم بهصراحت اعام میکنــم، ازآنجاکــه مرجع تشــخيص موضوعــات مرتبط به جاسوســی، معاونت ضد جاسوســی وزارت اطاعات اســت، از نظر اين معاونت، آقای دریاصفهانی نهتنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمههايی که برخی ســرويسهای بيگانه به وی داشتهاند، هوشيارانه مقاومت کرده و با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطاعات همکاری داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.