قدردانی احمدینژاد از رئيسجمهوری فعلی و اسبق

Shargh - - سیاست -

محمــود احمدینــژاد، رئيسجمهور ســابق، با ارسال دو نامه جداگانه از رؤسای جمهوری کنونی و اسبق برای ارسال پيام تسليت به مناسبت درگذشت حاج داوود احمدینژاد، برادر مرحوم خود، قدردانی کرد. او چند روز پيش بابت پيام تسليت مقام معظم رهبری نيز در پيامی از ايشــان تشــکر کــرده بود. به گزارش ايسنا، در متن پيام رئيس اسبق دولت خطاب به روحانی آمده اســت: «حجتالاساموالمسلمين جناب آقای حســن روحانی، رئيسجمهور محترم، از جنابعالی برای ارسال پيام تســليت در سوگ برادر مرحومم قدردانی مینمايم. سامتی و موفقيت شما را در خدمت به مردم و ايران عزيز خواستارم ». در پيام دوم او هم آمده اســت: «حجتالاساموالمسلمين جناب آقای ســيدمحمد خاتمــی، با ســام، از پيام تســليت جنابعالــی در ســوگ بــرادر مرحومــم سپاســگزارم. از خداوند منان برای شــما و خانواده محترم ســامتی و طول عمر مسئلت دارم». در پيام پيشــين او خطاب به مقام معظــم رهبری هم آمده بود: ««بســم الّل الرحمن الرحيــم. حضرت آيتالّل خامنــهای مدظلهالعالــی، رهبر معظــم انقاب، با ســام و تحيت، پيــام حضرتعالی موجب تســلی اعضای خانواده و بســتگان بهويژه همسر و فرزندان برادر مرحوم اينجانب گرديد. با تشکر، دوام سامتی حضرتعالی را از خداوند منان مسئلت دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.