تغيير نظام انتخاباتی امکانپذیر نيست

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

وزير کشــور دوره اصاحــات درباره تغيير نظام انتخاباتی از رياستی به پارلمانی گفت: افرادی که اين حرفها را مطــرح میکنند، فراموش نکنند که نبايد نقش مردم را ناديده گرفت. حجتالاسام سيدعبدالواحد موسویلاری، درباره گزارش کميته ارزيابی شورایعالی سياســتگذاری اصاحطلبان گفت: گزارش اوليه اين کميته ارائه شــد و بناســت که آن را تکميل کنند. وزير کشــور دولت اصاحات ادامــه داد: در ايــن نظرســنجی از همــه گروهها، اشــخاص و شــخصيتهای تأثيرگذار نظرخواهی شــد و هفته آينده نتيجه آن مشــخص میشــود. ايــن عضو مجمع روحانيون مبارز در پاســخ به اين ســؤال که گفته میشــود نظام پارلمانی جايگزين نظام رياســتی در کشور شود، آيا اين تغيير به صاح اســت يا خير، عنوان کرد: افرادی که اين حرفها را مطرح میکنند، فراموش نکنند که نبايد نقش مردم را ناديــده گرفــت. به نظر من اصــا چنين تغييری امکانپذير نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.