رأی اعتماد وزرا به استانداران پيشنهادی 4 استان

Shargh - - سیاست -

ایســنا: همچنين روز گذشته، هيئتوزيران به استانداران پيشــنهادی چهار استان کشور رأی اعتماد دادند. در اين جلسه، آقايان محمدمهدی شهرياری، بهمن مرادنيا، سيدمناف هاشمی و سيدعلی آقازاده از سوی هيئت وزيران بهترتيب بهعنوان استاندار استانهای آذربايجانغربی، کردستان، گلستان و مرکزی منصوب شدند. رئيسجمهور با توجه به مرزیبودن سه استان کردستان، آذربايجانغربی و گلستان، بر بهبود روابط با کشورهای همسايه تأکيد کرد و استانداران را به ايجاد هماهنگی در استان و روابط خوب با ائمه جمعه، نمايندگان محترم مردم در مجلس شــورای اسامی و گروههای سياسی، رعايت حقوق شهروندی، بهويژه حقوق اقوام و مذاهب و بهرهگيری از آنان در مناصب مديريتی توصيه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.