شهردار تهران: مدیران قاليباف الزاما طرفدار او نبودند

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

شــهردار تهــران در حاشــيه جلســه هيئتدولــت، دربــاره ارتقای برخی مديــران دوران قاليباف در شهرداری، گفت: بعضی مديران قاليباف، مديران خوبی بودند. از لحاظ خط سياسی هم لزوما طرفدار آقــای قاليباف نبودند. يکــی از اولويتهای من اين بود که از بدنه شــهرداری نيــرو بگيرم؛ چه اصاحطلب چه غيراطاحطلب. محمدعلی نجفی افزود: اين روش خوبی است؛ چراکه بزرگترين گايه بدنه شــهرداری در دوران مديريت قبلی، اين بود که تقريبــا اکثــر قريببهاتفاق مديران ردهبــالا از بيرون شــهرداری انتخاب میشدند. به نظر من سياست ما خوب است. اگر کسی که در دوران قاليباف در سطح پايينتری کارش خوب بــوده حالا ارتقا پيدا کند، چه ايرادی دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.