پاسخ دادستان کل کشور به علي مطهري

چرا از جاسوسها و اپوزيسيون حمايت ميکنيد؟

Shargh - - سياست -

ســپس کيفرخواست براي او ادامه از صفحه اول

صادر و به دادگاه ارسال شود، مدت طولانــي برخاف قانون در بازداشــت انفرادي باقــي ميماند به ايــن اميد که تحت فشــار روحي و جســمي، اعترافي در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اينکه ابتدا دلايل و اســناد متقني وجود دارد و بعد او بازداشت ميشود».

فــرداي انتشــار ايــن يادداشــت، روابطعمومــي دادستاني تهران در جوابيهاي به نماينده مردم تهران نوشــت: «تا کي قضات و قوه قضائيه بايد دخالتهاي امثال آقاي مطهــري را در پروندههاي قضائي تحمل نماينــد؟». در ادامــه ايــن واکنشها، دادســتان کل کشــور نيز روز گذشــته به علي مطهري پاســخ داد. حجتالاســام منتظري که در مراســم سيوششمين ســالگرد تأسيس ســازمان بازرســي کل کشور سخن ميگفت، با اشاره به اينکه در انتخابات تخلفات صريح خــاف قانون داشــتيم، عنوان کرد: «من به واســطه جايــگاه حقوقي خــود از اينها مطلع هســتم. برخي آقايان تخلفات روشني داشــتند. ميخواهيم برخورد کنيم، ميگويند برخورد سياســي است. اين حرف، هم مربوط به دولت ســابق و هم مربوط به دولت فعلي است. اينکه ميگويند سياسي برخورد ميکنيم؛ يعني چه؟ بيانصافها اين چه حرفي است که ميزنيد؟».

به گزارش ايلنا، دادســتان کل کشــور افزود: «شما تصــور ميکنيــد اگر قــوه قضائيــه در يک کشــور به بيخاصيتي تعريف شــود، به نفع مردم اســت؟ آقاي نماينــده که از رانت وابســتگي به اين و آن اســتفاده ميکنــي و دنبال بهدســتآوردن نکتــهاي عليه قوه قضائيه هســتي تا قوه را به چالش بکشــي، حالا اگر انســان ميديد اين فرد در همه عرصهها وارد ميشد، دلش نميسوخت. اين آقا حق ورود در مسائل قضائي را نــدارد. حکايت اين آقا مثل فردي اســت که روضه ميخواند، غش ميکند ســمت خانمها. چرا از افراد عادي حمايــت نميکني؟ ميرونــد از جريان فتنه و امثالهــم حمايــت ميکننــد و خود را مدعــي آزادي معرفي ميکنند. اگر مدعي آزادي هســتيد، چرا دروغ ميگوييــد. وقتــي از جريان سياســي خاصي حمايت ميکنيد، اين يعني دنبال عدالت واقعي نيستيد».

او گفت: «نميگويــم از قوه قضائيه انتقاد نکنيد. نقــد راه دارد؛ يــا علمــي - حقوقي اســت يا رأيي را نقــد کنيد. امــا از يک جريان، اشــخاص خاص يا محکومــان خاصــي حمايتکردن، نشــان ميدهد دنبال منافع سياســي هستيد که نه براي نماينده، نه قاضي، نه مقامات اجرائي، امري شايســته نيســت. بهصراحت ميگويم امروز طوايف ســازمان بازرسي، آسيبشناسي خود سازمان است. اگر کرديد، بگوييد اين نقايص چيست .»

منتظري افزود: «اينکــه نمايندهاي هر روز تريبوني پيدا کند و دائم قوه قضائيه را بکوبد، به نفع کيســت؟ اگر فردا دعوايي داشته باشــيد، به چه کسي مراجعه ميکنيد؟ بگذاريد دستگاه قضائي در چارچوب قانون اقتدار خود را داشته باشد. قوه قضائيه مقتدر مانند قوه دفاعيه مقتدر، مؤثر اســت. ميتوانيد در ايجاد امنيت بهره ببريد. اشکال را منطقي و حقوقي بگوييد.»

مشکلات قانوني را به من گفتيد و حل نکردم؟

او يــادآور شــد: «من ســالهاي زيادي اســت در مديريــت عالي قوه قضائيه هســتم؛ آيا يکي از شــما آمديد و گفتيد که من اين مشــکل را دارم و اين مشکل قانوني را حل کن و من اين کار را نکردم؟ فقط تريبون گرفتيد. آي فان، آي بهمان کرديد. کسي که اطاعاتي کمي از پرونــده دارد، اظهارنظر ميکنــد. اگر مقامي هســتي که ميتواني بــه اطاعات پرونده دسترســي پيــدا کني، بفرمــا والا چطور به خــود اجازه ميدهي چشمبســته تيري رها کني؟ چه کســي نتيجه و فايده ميبرد؟ فکــر ميکنيد تضعيف قــوه قضائيه به نفع مردم اســت؟ هيچ دســتگاهي مانند قوه قضائيه در درونــش عوامل نظارتي ندارد، با همه اينها در نظارت ممکن است مشکلي وجود داشته باشد».

دادســتان کل کشــور بــا بيــان اينکــه دشــمنان حسابشــده و دقيق ميبينند کجــا را بايد هدف قرار دهند تا نظام تضعيف شود، گفت: «يکي از محورهاي اصلي هدف آنها قوه قضائيه اســت. تهاجمهايي که از طرف دوســتان است، حسابش جداست. آنهايي که با هدف براندازي اين کار را ميکنند، چند هدف عمده استراتژيک دارند و به صورت برنامهريزيشده حرکت براندازي را ادامه ميدهند».

منتظــري ادامــه داد: «البتــه از روز اول اين کار را ميکردنــد. امروز قــوه قضائيه را بــه روش مختلف ميکوبند؛ با دروغ و نســبت ناروا ايــن کار را ميکنند. يکي از راههاي دشمن، ازبينبردن اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه اســت. ما بايد کاري کنيم اعتماد مردم حفظ شود؛ مثا ميبينيد سپاه را هدف قرار ميدهند. زمزمههايــي ســر دادهاند کــه آن را جــزء گروههاي تروريســتي معرفي کنند؛ ســپاهي که تولدش با تولد انقاب است و از ابتداي پيروزي انقاب، در عرصههای مختلف بوده اســت. اگر ســپاه قدس نبــود، آيا عراق شــاهد اين پيروزيها بود؟ وقتي ســردار سليماني به عراق، لبنان و ســوريه ميرود، ببينيد مردم چطور با او برخورد ميکنند. سردار ســليماني نماد کارهاي سپاه است. جالب اســت در اين ميان، سپاه تروريست شود و نتانياهو و اســرائيل نماد آزاديخواهي شوند. مسير حرکت اســتکبار کجاســت؟ ســپاه چراغي نيست که بخواهيد با فوتــي آن را خاموش کنيد؛ در اين صورت ريشه شما ميسوزد».

دادستان کل کشور گفت: «همين امروز تيتر برخي از روزنامهها را ديدم که بســيار جاي تأسف است؛ اين روزنامهها چه کار ميکنند؟ برخي از اين تيترها جز آن است که انســان بگويد تو عامل استکبار هستي؟ فکر ميکنيد اگر سپاه و قوه تضعيف شد، نان شما در روغن است؟ اين ره که شما ميرويد به جهنم است. نظام با اقتدار ايستاده و هيچ شکي در آن نيست. برخي عناصر که کرمصفتانه آســيب ميزنند، حواسشــان را جمع کنند؛ نظام تا يکجايي سکوت ميکند.»

در دســتگاه اميرالمؤمنين هم برخي نارســاييها وجود داشت

او همچنيــن گفــت: «اگــر منشــور حکومــت اميرالمؤمنين را در همه عرصهها و نيروهاي مســلح و امنيتــي حاکم کنيم، قطعا زندگــي ما خيلي بهتر از ايــن خواهد بــود. در رابطه با بهکارگيــري کارگزاران، حضــرت علي به مالک نوشــته بودنــد کارگزاراني را که ميخواهي بــه کار بگيري، بر اســاس رابطههاي شــخصي و خانوادگي به کار نگير و آنهــا را آزمون و خطا کن. بايد اعمال آنهــا را کاما تحت مراقبت قرار دهي و مأموران صادق، راستگو و وفادار به کار را براي مراقبــت آنها به کار بگيري. پســتي که امروز به من و شــما سپرده شده، يک امانت اســت که بايد قدرش را بدانيم و از اين سنگر به مردم خدمت کنيم».

منتظري عنــوان کرد: «از مشــکاتي کــه امروز داريم، اين اســت که بخش فســاد اداري متناسب با مملکت اسامي نيست. اگر در کشوري در اداراتش امکان کار در ســاعت اداري وجــود دارد؛ اما کارمند کار نميکند، خيانت اســت. آنچه مهم است قانون و اجراي قانون اســت. اگر در قوه قضائيه ٥٠ درصد مردم ناراضي باشــند، طبيعي اســت؛ چون محکوم ميشــوند؛ اما اين مقدار نارضايتي مردم يعني قطعا مشــکلي وجود دارد. اصل ١۷٤ سازمان بازرسي کل کشور بهصراحت بر دو امر نظارت دارد؛ حسن انجام امور و اجراي صحيح قوانين».

او تأکيد کرد: «اگر در سازمان بازرسي مواردي را که قانون بر عهده ما گذاشــته بهدرستي انجام دهيم، آيا باز هم شاهد اين حجم از فساد هستيم؟ اين حرف من به معناي زيرسؤالبردن زحمات شما نيست. اگر ما در قوه و شما در بازرسي آنگونه که بايد، عمل ميکرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم».

دادســتان کل کشور گفت: «بخشــي از نارساييها طبيعي اســت و حتي در دســتگاه اميرالمؤمنين هم بــوده؛ اما تاريخ برخورد حضرت امير را هم ثبت کرده اســت. با مسائلي مواجه هســتيم که در هيچ عقل و منطقي نميگنجد. قوه ميخواهد در پروندههاي مهم با مهرههاي مهم برخورد کند، ميگويند سياسيکاري ميکنيــم. آقايي ميگويد قوه بيکار اســت و مردم را احضار ميکند!».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.