پاسخ مطهري به دادستان کل کشور

Shargh - - سياست -

ايســنا:

نايبرئيس مجلس در پاسخ به اظهارات اخير دادســتان کل کشــور گفت: اقتدار قوه قضائيه با اصــاح آن حفظ ميشــود نــه بــا کمطاقتي در مقابــل انتقادهــا.در نامه علي مطهــري خطاب به حجتالاسام منتظري، آمده است: «در سخنان اخير خود خطاب به اينجانب گفتهايد «چطور اســت که از هرکسي حمايت ميکنيد، افراد مسئلهدار و کساني هستند که وابسته به ضدانقاب و اپوزيسيون هستند؟ به عرض ميرســاند افرادي که شــما آنها را وابسته به ضدانقاب و اپوزيســيون ميدانيــد، بهخاطر نوع بينش امثال جنابعالي که همه منتقدان و مخالفان يــا براندازند يا فتنهگر يا مرتبط بــا آمدنيوز، مگر آنکه خــاف آن ثابت شــود و براي حفظ نظــام نيز از هر وسيلهاي ميتوان اســتفاده کرد، اين افراد نسبت به افراد عادي مورد ظلم مضاعف واقع ميشوند و لازم اســت ما نمايندگان مجلس از آنها حمايت بيشتري داشته باشيم. گفتهايد «چرا دروغ ميگوييد؟» عرض ميکنم اگــر جنابعالي از آن برج عــاج پايين بياييد و خانوادههاي بازداشتشــدگان پيدرپي به محضر شما شرفياب شــوند و نحوه بازداشت فرزندشان در محل کار يا منــزل را توضيح دهند که چگونه آنها را تحقير کرده و آبرويشان را بردهاند يا از محروميت آنها از گرفتن وکيل بگوينــد و اينکه به بهانه امنيتيبودن اتهام، صرفا بايد وکيل مورد قبول قوه قضائيه معرفي شود و از آن سو، اصا فهرستي از چنين وکايي وجود ندارد، آري اگر شما هم در جريان اين امر قرار بگيريد، متوجه ميشويد سخن من دروغ نبوده است. از لزوم حفظ اقتدار قوه قضائيه گفتهايد. سخن درستي است ولي اقتدار قوه قضائيه با اصاح آن حفظ ميشود نه بــا کمطاقتي در مقابل انتقادها. نگاه خود را نســبت بــه مقوله حفظ نظام اصاح کنيــد. نظام جمهوري اســامي آنچنان که شــما خيال ميکنيد، يک نهال لرزانــي که با هــر بادي اين ســو و آن ســو ميرود، نيســت؛ بلکه درخت تنومندي اســت که ريشــه در ايمان اســامي مردم دارد. راه حفظ آن محدودکردن آزادي بيان نيســت؛ بلکه آزادي بيان ضامن بقاي آن اســت. پيشــنهاد ميکنم کتاب آينده انقاب اسامي ايران شــهيد آيتالله مطهري را مطالعــه بفرماييد. قطعا در اصاح نــگاه جنابعالي و اصاح امور قوه قضائيه مؤثر خواهد بود. کتاب را براي شــما ارســال خواهم کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.